Hotărârea nr. 194/2004

privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 2555, in suprafata de 288 mp, situat in Oradea, str. Apostol Andrei

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cadastral 2555, în suprafață de 288 mp, situat în Oradea, str. Apostol Andrei

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3998 din 17 februarie 2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cadastral 2555, în suprafață de 288 mp, situat în Oradea, str. Apostol Andrei,

Având în vederea prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea,

În temeiul Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 38 alin.(2) lit. "f", "h", art. 46 alin.(2), art. 121 și art. 123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă prețul de vânzare în sumă de 6.336 euro, fără T.V.A, repectiv 22 EUR/m2 fără T.V.A, în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr.3683/12.02.2004, pentru terenul situat în Oradea, str. Sf. Apostol Andrei, având nr.cadastral 2555 Oradea, în suprafață de 288 mp, în favoareaS.C CINSAN COMERȚ TURISM SERVICII S.R.L..

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar,

  • - S.C CINSAN COMERȚ TURISM SERVICII S.R.L

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004.

Nr.194.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin