Hotărârea nr. 190/2004

privind darea avizului de principiu pentru instrainarea unei cote-parti din dependinta comuna (uscatoria) situata in Oradea, Al. Onisifor Ghibu, nr. 28, bl. Qb 5, sc. E, etajul IV

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind darea avizului de principiu pentru înstrăinarea unei cote-părți din dependința comună (uscătoria) situată în Oradea, Al. Onisifor Ghibu, nr. 28, bl. Qb 5, sc. E, etajul IV

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3981 din data de 16 februarie 2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune darea avizului de principiu pentru înstrăinarea unei cote-părți din dependința comună (uscătoria) situată în Oradea, Al. Onisifor Ghibu, nr. 28, bl. Qb 5, sc. E, etajul IV,

Ținând cont de dispozițiileart.38 alin.2 lit. f și art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se dă acordul Consiliului local al municipiului Oradea, în calitate de coproprietar, pentru vânzarea uscătoriei din imobilul situat în Oradea Aleea Onisifor Ghibu nr. 28, bl. Qb 5, sc. E, et. IV și utilizarea sumelor obținute pentru refacerea acoperișului de tip șarpantă cu țiglă și burlane, instalării de interfon și pentru zugrăvirea scării interioare.

Art.2. Se împuternicesc reprezentanții legali ai Administrației Patrimoniului Imobiliar pentru a semna contractul de vânzare-cumpărare în vederea transferului dreptului de proprietate asupra dependinței comune menționate la art. 1.

Art.3. Cota parte din suma aferentă Consiliului Local al municipiului Oradea rămâne la dispoziția comitetului de scară constituit la nivelul blocului, în vederea efectuării lucrărilor menționate la pct. 1;

Art.4. Comitetul de scară se obligă să depună documentația tehnică și procesul verbal de recepție a lucrărilor realizate la Administrația Patrimoniului Imobiliar.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrației Patrimoniului Imobiliar.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar,

  • -  Comitetul de scară constituit la nivelul blocului din Oradea Aleea Onisifor Ghibu, nr. 28, bl. Qb 5, sc. E

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004.

Nr.190.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin