Hotărârea nr. 19/2004

Privind aprobarea dezmembrarii terenului cu nr. topo 3310/72 , 3585/3 , 673/22 si 691/13 , situate in Oradea , str. Muntele Gaina nr. 14/D

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ RÂ R E

Privind aprobarea dezmembrarii terenului cu nr. topo 3310/72 , 3585/3 , 673/22 si 691/13 , situate in Oradea , str. Muntele Gaina nr. 14/D

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 23117 din 13.01.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar - Direcția Control Dezvoltare Urbană propune aprobarea dezmembrarii terenului cu nr. topo 3310/72 , 3585/3 , 673/22 si 691/13 , situate in Oradea , str. Muntele Gaina nr. 14/D,

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

In temeiul art.38 alin.(2) lit.f), art.46 alin.(2) și art. 123 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1.Se aprobă dezmembrarea terenului cu nr. topo . 3310/72 si 3585/3 înscris în CF 75396 - Oradea, conform schitei de dezmembrare vizata de OCOT - Bihor cu nr. 8490 / 1997, dupa cum urmeaza :

Nr. topo

Suprafata (mp)

Proprietar

Nr. topo

Suprafata (mp)

Proprietar

3310/72

408

SR si Toduta V.

3310/73

278

Statul Roman

3310/74

130

Toduta Vasile

3585/3

924

SR si Toduta V.

3585/4

112

Statul Roman

3585/5

60

Toduta Vasile

3585/6

752

Statul Roman

Art. 2. Se aprobă dezmembrarea terenului cu nr. topo. 673/22 si 691/13 înscris în CF 1385 Seleus, conform schitei de dezmembrare vizata de OCOT - Bihor cu nr. . 8489 / 1997, dupa cum urmeaza

Nr. topo

Su prafata (mp)

Proprietar

Nr. topo

Suprafata (mp)

Proprietar

673/22

251

SR si Toduta V.

673/43

98

Toduta Vasile

673/44

153

Statul Roman

691/13

298

SR si Toduta V.

691/23

86

Toduta Vasile

691/24

212

Statul Roman

Art. 3. Se aprobă trecerea din proprietatea Statului Roman in domeniul privat al municipiului Oradea a terenurilor cu nr topo . 3310/73 in suprafata de 278 mp , provenit din nr. topo. 3310/72 inscris in CF 75396 - Oradea , 3585/4 , in suprafata de 112 mp , 3585/6 , in suprafata de 752 mp , provenite din nr. topo 3583/3 , inscris in CF 75396 - Oradea.

Art. 4. Se aprobă trecerea din proprietatea Statului Roman in domeniul privat al municipiului Oradea a terenurilor cu nr. topo. 673/44 in suprafata de 153 mp , provenit din nr. topo 673/22 , inscris in CF 1385 Seleus , 691/24 , in suprafata de 212 mp , provenit din nr. topo. 691/13 , inscris in CF 1385 - Seleus.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Control Dezvoltare Urbană.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Administrația Patrimoniului Imobiliar,

  • - Serviciul Patrimoniu din cadrul Administrației Patrimoniului Imobiliar,

  • - Direcția Control Dezvoltare Urbană

  • - Serviciul Juridic din cadrul Administrației Patrimoniului Imobiliar,

  • - Judecătoria Oradea

  • - Dl. Toduța Vasile - prin grija Direcției Control Dezvoltare Urbană.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.19.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin