Hotărârea nr. 189/2004

pentru aprobarea reinnoirii contractelor de inchiriere pentru locuintele fond de stat care expira la data de 01 mai 2004.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea reînnoirii contractelor de închiriere pentru locuințele fond de stat care expiră la data de 01 mai 2004.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3890 din 16 februarie 2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea reînnoirii contractelor de închiriere care expiră la data de 01 mai 2004 la locuințele fond de stat,

Văzând dispozițiile Legii locuinței nr. 114/1996 cu modificările și completările ulterioare,

Analizând Normele Metodologice de aplicare a Legii Locuinței si Ordonanța de Urgenta nr. 40/1999,

Ținând cont de art. 38 alin (2), lit. f) și ale art. 46 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă reînnoirea contractelor de închiriere pentru locuințele fond de stat a căror valabilitate expiră la data de 01 mai 2004, pentru aceeași perioadă de închiriere, respectiv 5 ani, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu respectarea acelorași clauze contractuale, cu excepția chiriei care se va putea modifica dacă prin lege se va stabili astfel.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar Oradea,

  • -  Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr.189.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin