Hotărârea nr. 186/2004

privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul “Executarea utilitatilor necesare la Scoala Generala “Ion Bogdan” cladire noua, str. I. P. Pincio nr. 14” – Oradea.”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul “Executarea utilitatilor necesare la Scoala Generala “Ion Bogdan” clădire noua, str. I. P. Pincio nr. 14” - Oradea.”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3896 din 16 februarie 2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul “Executarea utilitarilor necesare la Scoala Generala “Ion Bogdan” cladire noua, str. I. P. Pincio nr. 14” - Oradea”,

Având în vedere faptul că documentațiile tehnico-economice aferente lucrărilor de reparații capitale noi se aprobă de către Consiliile Locale conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.45/2003, privind finanțele publice locale,

Analizând prevederile art.38 alin. (2) lit.m si ale art.46 alin.(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate pentru realizarea obiectivului “Executarea utilitatilor necesare la Scoala Generala “Ion Bogdan” cladire noua, str. I. P. Pincio nr. 14” - Oradea.”

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului :

Ordonator principal de credite : Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar : Administrația Patrimoniului Imobiliar

Valoare totală a lucrării :         2.021.200,00 mii lei

din care construcții + montaj 1.785.000,00 mii lei.

Eșalonarea lucrării (INV/C+M) :

Anul 1..................................................2.021.200,00 mii lei

din care C+M........................................1.785.000,00 mii lei.

Art.2. Finanțarea obiectivului de lucrări de reparații se va face pe seama creditelor bugetare aprobate, în condițiile legii, prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Administrației Patrimoniului Imobiliar.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar,

  • -  Scoala generală „Ion Bogdan” Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Bârsan Ioan


Oradea, 26 februarie 2004

Nr.186.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin