Hotărârea nr. 184/2004

privind unele masuri pentru derularea proiectului „Amenajare Teatru de Vara in corpul J din Cetatea Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru derularea proiectului „Amenajare Teatru de Vară în corpul J din Cetatea Oradea”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3986 din 17 februarie 2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune unele măsuri pentru derularea proiectului „Amenajare Teatru de Vară în corpul J din Cetatea Oradea”,

Ținând cont de dispozițiile art. 54 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale,

În baza art. 38 alin. (2), lit. d) și f) și ale art. 46 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă participarea Consiliului local al municipiului Oradea, în parteneriat public, cu Consiliul Județean Bihor pentru realizarea proiectului cu titlul „Amenajarea Teatrului de Vară în corpul J din Cetatea Oradea„ în următoarele condiții:

  • 1.  finanțarea realizării lucrărilor de amenajare a Teatrului de Vară prin Consiliul Județean Bihor;

  • 2.  administrarea în comun de către Consiliul Local al municipiului Oradea și Consiliul Județean Bihor a Teatrului de Vară;

Art.2. Se aprobă punerea la dispoziție pentru realizarea proiectului a unui spațiu corespunzător în cadrul corpului J din Cetatea Oradea în următoarele condiții:

  • 1.  menținerea dreptului de proprietate al municipiului Oradea

  • 2.  administrarea imobilului pe durata executării lucrărilor de amenajare a Teatrului de Vară și după punerea în funcțiune de către Consiliul Local al municipiului Oradea

Art.3. Se aprobă finanțarea lucrărilor de amenajare a Teatrului de Vară, pe baza unui protocol de finanțare încheiat între Consiliul Local al Municipiului Oradea și Consiliul Județean Bihor, din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Județean Bihor aprobat în condițiile legii.

Art.4. Se aprobă angajarea cheltuielilor pentru realizarea amenajării Teatrului de Vară se va face în condițiile prevăzute de lege, de către o Comisie de organizare a Procedurii, numiți prin dispoziție a primarului municipiului Oradea din care obligatoriu vor face parte 2 reprezentanți ai Consiliului Județean Bihor, numiți prin grija președintelui Consiliului Județean Bihor .

Art.5. Administrarea, funcționarea și finanțarea cheltuielilor necesare Teatrului de Vară se va face pe baza unui Regulament de Organizare și Funcționare elaborat și aprobat în comun de către Consiliului Local al municipiului Oradea și Consiliului Județean Bihor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârilor de aprobare a participării la proiect de către cele două instituții.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar.

Art.6. Prezentele măsuri se vor comunica cu:

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar,

  • -  Consiliul Județean Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin


Oradea, 26 februarie 2004

Nr.184.