Hotărârea nr. 183/2004

privind unele masuri pentru derularea proiectului „AMENAJAREA UNUI CENTRU PENTRU PERSOANE VARSTNICE”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru derularea proiectului „AMENAJAREA UNUI CENTRU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3987 din 17 februarie 2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune unele măsuri pentru derularea proiectului „AMENAJAREA UNUI CENTRU PENTRU PERSOANE VÂRTNICE”,

Ținând cont de dispozițiile art. 54 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale,

În baza art. 38 alin. (2), lit. d), alin. (3) și ale art. 46 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă participarea, în parteneriat public, cu Consiliul Județean Bihor pentru realizarea proiectului cu titlul „Amenajarea unui Centru pentru persoane vârstnice„ în următoarele condiții:

  • 1.  finanțarea realizării lucrărilor de amenajare a Centrului pentru Persoane Vârstnice prin Consiliul Județean Bihor;

  • 2.  administrarea în comun de către Consiliul Local al municipiului Oradea și Consiliul Județean Bihor a Centrului pentru Persoane Vârstnice cu sediul în Oradea str. Spitalului nr. 88;

  • 3.  regulamentul pentru organizarea și funcționarea Centrului pentru Persoane Vârstnice va fi elaborat și aprobat în comun de către Consiliul Local Oradea și Consiliul Județean Bihor.

Art.2. Se aprobă punerea la dispoziție pentru realizarea proiectului a imobilului situat în Oradea, str. Spitalului, nr. 88 în următoarele condiții:

  • 1.  menținerea dreptului de proprietate al municipiului Oradea;

  • 2.  administrarea imobilului pe durata executării lucrărilor de amenajare a Centrului și după punerea în funcțiune de către Consiliul Local al municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă finanțarea lucrărilor de amenajare a Centrului pentru Persoane Vârstnice, pe baza unui protocol de finanțare încheiat între Consiliul Local al Municipiului Oradea și Consiliul Județean Bihor, din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Județean Bihor aprobat în condițiile legii.

Art.4. Se aprobă angajarea cheltuielilor pentru realizarea amenajării Centrului se va face în condițiile prevăzute de lege, de către o Comisie de organizare a Procedurii, numită prin dispoziție a primarului municipiului Oradea din care obligatoriu vor face parte 2 reprezentanți ai Consiliului Județean Bihor, numiți prin grija președintelui Consiliului Județean Bihor .

Art.5. Aprobarea modului de funcționare și a categoriilor de persoane beneficiare a Centrului de persoane vârstnice se va face prin grija Consiliului Județean Bihor și Consiliul Local Oradea, pe baza unui Regulament de Organizare și Funcționare elaborat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor adoptate de Consiliului Local Oradea și Consiliului Județean Bihor.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Finanțe Locale și Administrația Patrimoniului Imobiliar.

Art.7. Prezentele măsuri se vor comunica cu:

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar,

  • -  Direcția Finanțe Locale,

  • -  Consiliul Județean Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 26 februarie 2004

Nr.183.


SECRETAR

Florian Dacin