Hotărârea nr. 182/2004

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.38 din 25 februarie 2004, prin care Clubul Sportiv municipal propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea, valabile la data de 1 martie 2004,

Ținând cont de prevederile H.G. nr. 775/1998 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora,

În temeiul dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 157 din 11 martie 1999 pentru modificarea si completarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 775/1998

În baza art. 38 alin. 2 lit. e) și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organigrama și numărul de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă statul de funcții pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 martie 2004.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Clubul Sportiv Municipal Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Clubul Sportiv Municipal Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr.182.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin

Anexa 1
la HCL nr. 182 din 26 februarie 2004
ORGANIGRAMA CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL ORADEA
CONSILIUL LOCAL
Conducere3
PRIMARExecuţie8
Total11
COMITET DIRECTOR
5 MEMBRII
DIRECTOR1-
DIRECTOR SPORTIV17COMPARTIMENT ECONOMICO - FINANCIAR11
1
SECŢIA POLOSECŢIA HANDBALSECŢIA JUDO
-2-3-2

STAT DE FUNCȚII

9

și număr de personal al Clubului Sportiv Municipal Oradea

Nr. Crt.

Funcția

9

Studii

Grad /categori e

Total

din care de conducer e

1

Director (consilier)

S

IA

1

1

2

Contabil șef (consilier)

S

IA

1

1

3

Director sportiv (consilier)

S

IA

1

1

4

Antrenor

S

I

2

5

Antrenor

S

II

1

6

Antrenor

S

III

1

7

Instructor (expert sportiv)

M

I

3

8

Secretar - dactilograf

M

I

1

Total

11

3

Oradea, 26 februarie 2004.