Hotărârea nr. 180/2004

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitii ,,Drum de centura in municipiul Oradea etapa a II-a“.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiții ,,Drum de centură în municipiul Oradea etapa a II-a“.

Analizând Raportul de specialitate nr.60604 din data de 18 februarie 2004, întocmit de către Direcția dezvoltarea serviciilor publice prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiții ,,Drum de centură în municipiul Oradea etapa a II-a“,

Ținând seama de prevederile art. 40 alin.(1) al Ordonanței de Urgență nr. 45/5.06.2003, privind finantele publice locale,

În baza art. 38 alin (2) lit.c, m și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiții ,,Drum de centură în municipiul Oradea etapa a II-a“ cu următoarele

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI:

Ordonatorul principal de credite : ...............Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar : ............................................... Primăria municipiului Oradea

Capacități :

-lucrări de drumuri :

-carosabil L=8,62 km , lățime profil stradă =7m, lățime profil drum= 8,5m -trotuar L=10 km , lățime=1m

-iluminat public pe o lugime de 8,62 km -reabilitare poduri și pasaje 4buc. -semaforizare intersecții 3 buc.

-amenajare de pasaje de cale ferată 3 buc.

-parcări :-2 buc. a 15 locuri pentru TIR -1 buc. a 50 de locuri pentru autoturisme

-canalizare pluvială 4,9 km

Durata de realizare a investiției : 2ani

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului se va realiza atât din sursele bugetului local cât și din cele alocate de Guvernul României , Programul PHARE 2003.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția dezvoltarea serviciilor publice. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Direcția dezvoltarea serviciilor publice,

- Direcția Finanțe locale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr.180.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin