Hotărârea nr. 18/2004

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa str. Bihorului, nr. cadastral 2161, 46369, 4370 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa str. Bihorului, nr. cadastral

2161, 46369, 4370 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.53209 din data de 22 ianuarie 2004, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa str. Bihorului, nr. cadastral 2161, 46369, 4370 - Oradea,

Terenul in suprafata de 1788 mp identificat cu nr. cadastrale 4370, respectiv 2161 inscrise in CF nr.2950, respectiv 1258 - Oradea, se află in proprietatea beneficiarior, Pantiș Aron și Maria; Pantiș Călin și Raluca,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 401/2003,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. c), k) și r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa str. Bihorului, nr. cadastral 2161, 46369, 4370 - Oradea cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate:

  • - construire casa de locuit regim de inaltime D+P+M

  • - accesul la constructie se realizeaza din strada Bihorului cu servitute de trecere

  • - dimensiunile cladirii: 6.25 m x 13.50 m

  • - POT = 10%

  • - CUT = 0.26

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.18.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin