Hotărârea nr. 175/2004

privind construirea unui Bazin Olimpic in cadrul Strandului Municipal Oradea si contractarea unui credit bancar pentru realizarea acestei constructii

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind construirea unui Bazin Olimpic în cadrul Ștrandului Municipal Oradea și contractarea unui credit bancar pentru realizarea acestei construcții

J

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3988 din 17 februarie 2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune construirea unui Bazin Olimpic în cadrul Ștrandului Municipal Oradea și contractarea unui credit bancar pentru realizarea acestei construcții,

Ținând cont de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

În baza art. 38 alin. (2), lit. d) și f) și ale art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă construirea unui Bazin Olimpic în Ștrandul Municipal Oradea având caracteristicile tehnice cuprinse în studiul de fezabilitate parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă derularea proiectului de construire a Bazinului Olimpic prin Administrația Patrimoniului Imobiliar și suportarea cheltuielilor generate de executarea Bazinului Olimpic din bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Patrimoniului Imobiliar aprobat în condițiile legii.

Art.3. Se aprobă Studiul de Fezabilitate întocmit pentru construirea Bazinului Olimpic conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă contractarea unui credit bancar prin Administrația Patrimoniului Imobiliar în limita a 985.000 euro, în următoarele condiții:

 • - durata de contractare a creditului: 3 ani

 • - destinația creditului:     construirea unui Bazin Olimpic în Ștrandul Municipal Oradea

 • - garantarea creditului:    prin cesionarea veniturilor din vânzarea spațiilor comerciale stabilite pe baza

contractului de vânzare-cumpărare.

Art.5. Se aprobă suportarea din bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Patrimoniului Imobiliar a următoarelor categorii de cheltuieli generate de contractarea creditului:

 • -   rata dobânzii

 • -  comisioane de aranjament

 • -  comisioane pentru neutilizarea creditului

 • -   alte categorii de cheltuieli generate de contractul de credit Art.6.(1) Se numește Comisia pentru contractarea creditului formată din:

  • a) Biro Rozalia

  • b) Sala Emilian

  • c) Krausz Andrei

  • d) Bolos Marcel

  • e) Florea Eduard

  • f) Trifan Valentin

  • g) Bot Sorin

  președinte comisie membru comisie membru comisie membru comisie membru comisie membru comisie membru comisie

(2) Atribuțiile comisiei sunt cele prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice și a Normelor Metodologice de aplicare aprobate prin HGR nr. 461/2001.

Art.7.(1) Procedura pentru contractarea creditului este de licitație publică organizată în condițiile legii. (2) Condițiile de contractare a creditului vor fi supuse ulterior aprobării în Consiliul local al municipiului Oradea. Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Administrația Patrimoniului Imobiliar. Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  membrii comisiei

 • -   Administrația Patrimoniului Imobiliar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr.175.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI IMOBILIAR


Proiect: Reabilitare Bazin Olimpic din cadrul Strandului Mun.

SERVICIUL TEHNIC INVESTITII

Oradea


Nr.__________din_________2004                               Beneficiar: - Consiliul Local al Mun.

Oradea

- A.P.I. Oradea Faza: Studiu de fezabilitate.

STUDIU DE FEZABILITATE

1 . DATE GENERALE:

1.1. Denumirea obiectului de investiție:

Reabilitare Bazin Olimpic si punerea lui in valoare, din cadrul Strandului Municipal Oradea.

1.2. Ordonator principal de credite:

Primaria Municipiului Oradea Administratia Patrimoniului Imobiliar

1.3. Beneficiar al investitiei:

Consiliul Local al Mun. Oradea - Administratia Patrimoniului Imobiliar.

1.4. Amplasament:

- Jud. Bihor

- Loc. Oradea

- Aleea Strandului.

1.5. Necesitatea si opurtunitatea investitiei:

Considerentele care au stat la baza acestui studiu de fezabilitate sunt urmatoarele:

Datorita faptului ca s-au demarat lucrarile de refacere a Strandului Municipal, in prima faza nu s-au luat in calcul reabilitarea Bazinului Olimpic si punerea lui in evidenta ( valorificare functionala).

La ora actuala Bazinul Olimpic din cadrul Strandului Municipal se prezinta intr-o stare avansata de degradare fizica, datorita vechimii, actiunii apei geotermale, dar si faptului ca reparatiile curente si capitale nu s-au executat in conformitate cu ciclul periodic prevazut in normativele in vigoare.

Prin aceasta investitie se urmareste eficientizarea si valorificarea functionala a Strandului Municipal Oradea prin amenajarea unui Bazin Olimpic la standardele cerute de F.I.N.A, pentru a se putea organiza concursuri nationale si internationale: de natatie si polo.

Prezenta documentatie incearca transformarea Strandului Municipal Oradea intr-un punct de mare interes social si turistic, atat pentru locuitorii municipiului Oradea, cat si pentru turisti.

 • 2. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI.

2.1. Suprafata si situatia juridical a terenului:

Lucrarea preconizata - Bazin Olimpic se va realiza pe terenul situat in incinta Ștrandului Municipal Oradea, pe o suprafata de 1250 mp, apartinand in prezent domeniului public privat al Primariei Municipiului Oradea.

2.2. Caracteristicile terenului in amplasament:.

Geomorfologic zona in care se gaseste amplasamentul se incadreaza in terasa aluvionara a Crisului Repede. In principal formatiunile sunt alcatuite din marne cenusii de consistenta vascoasa, peste care s-au depus

pietrisuri nisipoase si nisip. Apa subterana este cantonata in stratul de pietris nisipos si este influentata de regimul hidrografic al raului Crisul Repede.

Aceste date sunt cu caracter informativ, fiind necesara realizarea unui studiu geotehnic complet si de calitate pentru determinarea conditiilor actuale.

 • 2.3. Caracteristicele principale a construcției existente:

2.3.1. Bazin Olimpic:

Materiale: Bazinul este alcatuit dintr-un radier general din beton armat, pereții verticali sunt din beton armat monolit , iar la partea superioara (de la cota terenului 0.00, pana la cota + 0.50 m) este din zidarie de caramida

Forma in plan: Patrulater - cu lungime de L = 48.50 m;

- latimea de l = 16.75 m.

- in secțiune verticala: radierul general este inclinat, diferenta de nivel intre sectiunea de intrare (acces bazin) si sectiunea de evacuare a apei (in zona basei) este de 1,60 m; cota radierului in zona de acces este de hintrare = - 1,40 m; iar in zona de evacuare a apei - basa este hevacuare apa_= - 3,00 m.

Aria construita: 842mp;

Aria desfasurata 842 mp;

Aria utila: 798.74 mp;

Volum util: 1728 mc;

Starea fizica: Starea bazinului este rea, radierul general prezinta fisuri pronuntate cu deschideri mult peste cele admise in cazul bazinelor si rezervoarelor de apa ( Anexa 1), peretii verticali prezinta fisuri (tencuielile de protectie a peretilor verticali sunt degradate ), hidroizolatia exterioara a bazinului necesita refacere deoarece in zona imbinarii radierului cu peretii verticali permite infiltrarea apei subterane in bazin, iar in cazul in care bazinul ar fi functional ar permite exfiltrarea apei din bazin, punand in pericol stabilitatea si rezistenta peretilor verticali; instalatia de alimentare cu apa, canalizare necesita inlocuire 100%, culuarele de acces din jurul bazinului necesita refacere 100%.

Bazinul este in prezent inutilizabil, necesitand refacerea totala atat a sistemului constructiv (radier general, peretii verticali), cat si a instalatiilor hidraulice ce il deservesc.

 • 3. LUCRARI PROPUSE PENTRU AMENAJAREA UNUI NOU BAZIN OLIMPIC LA STANDARDELE CERUTE DE F.I.N.A.

Obiect: Amenajare Bazin Olimpic de tip MYRTHA POOLS.

Lucrari necesare:

 • 1.  Demolarea bazinului existent;

 • 2.  Trasarea in plan a cotelor cerute de F.I.N.A: - L = 50 m;

 • - l = 25 m;

 • - h = 2 m;

- sapatura se va realiza mecanizat.

 • 3. Executarea unui nou radier general din beton armat monolit- beton de clasa inferioara B100;

 • 4. Executarea peretilor verticali din beton armat monolit - beton de clasa inferioara B100;

 • 5.  Izolarea radierului general si a peretilor verticali la interiorul bazinului cu placi din otel de tip MYRTHA POOLS (2*) ; izolarea peretilor verticali la exterior;

 • 6.  Amenajarea unei statii de tratare si filtrare a apei geotermale (1*) cat si a apei recirculate;

 • 7.   Refacerea instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare;

 • 8.  Retea electrica pentru iluminat exterior si subacvatic.

Observatie: - pt. termenii notati cu 1*, 2*;

Carcteristicele apei geotermale din incinta Strandului Municipal Oradea :

 • 1. Apa geotermala se poate utiliza ca agent primar pentru prepararea apei calde, avand temperatura de t = 85C, iar in cazul utilizarii ei directe in bazin este indicata o filtrare si tratare prealabila deoarece are un continut crescut de bioxid de carbon, metan, carbonat de calciu (care prin depunere pe suprafetele conductelor formeaza o crusta - obturand sectiunea conductelor pana la inchiderea totala); ioni sulfat, ioni ferosi, au o actiune agresiva asupra betonului, instalatiilor hidraulice, necesitand indepartarea lor din apa.

 • 2. Sistemul MYRTHA POOLS este un sistem adaptabil in cazul piscinelor si a bazinelor existente. In cazul nostru Bazinul Olimpic existent in incinta Strandului Municipal nu intruneste din punct de vedere constructiv conditiile impuse de F.I.N.A (dimensiuni), dar nici din punct de vedere al rezistentei si stabilitatii, in acest caz rezultand necesitate realizarii unui nou bazin.

4. MATERIALELE SI ACCESORII UTILIZATE PENTRU REALIZAREA DE BAZINE TIP MYRTHA POOLS.

 • 1. Material izolant pentru izolarea radierului general: 2 straturi covor PVC intre care este intercalat 1 strat tesatura fibra; la baza se gaseste 1 strat material geotextil - (ALKORPLAN 2000).

 • 2. Panouri verticale (MYRTHA CERAMIC 1) cu care se placheaza peretii verticali ai bazinului sunt din otel inoxidabil, peste care este aplicat un strat de PVC dur laminat si un strat de protectie. Intre peretele bazinului si panoul vertical se introduce un material de protectie. Imbinarea panorilor se face prin intermediul unor ancore fixate in peretele de beton al bazinului. Etanseitatea panorilor verticale se face cu ajutorul unui material izolant. Etanseitate in plan orizontal:- intre panoul vertical si radierul general izolat se face prin intermediul unor scafe din material (ALKORPLAN 2000). Pe panorile verticale se monteaza rigole pentru evacuare apelor.

 • 3. Accesorii ale bazinului sunt: scari de acces; balustrade; platforma de beton - ( culuoar de acces in jurul

bazinului ); valve de recirculare cu capacitate mare; sistem de evacuare a apei (scurgeri de baza), rigole de colectare; capete mobile.

 • 4. Accesorii pentru competitii sportive: Ancore pentru culoare plutitoare; marcaje pentru bazin; targeturi;

Blockstart-uri; iluminare subacvatica, unitate electrica pentru becurile subacvatice.

 • 5. Statie de tratare si filtrare a apei - Sistemul MYRTHA POOLS confera posibilitatea tratarii si filtrarii

apei printr-o instalatie proprie.

Avantajele acestui sistem:     - sistem adaptabil in cazul piscinelor si al bazinelor;

 • - montaj simplu, remedierea deficientelor rapid;

 • - ofera o garantie de 10 ani pentru structura - bazin;

 • - ofera o garantie de 5 ani pentru sistemul de filtrare.

Toate aceste lucrari se vor executa in baza unui proiect intocmit in acest sens, de o firma specializata.

Valoarea totala a lucrarilor este conform documentatiei anexate de 783.341 euro (fara TVA).

 • 5. DOCUMENTATIA ECONOMICA

Valoarea lucrarilor de constructii si instalatii prevazute in prezentul studiu de fezabilitate sunt valorii estimative la data de 09.02.2004/ 1 euro = 40.900 lei.

Nr.

Crt.

Denumirea lucrarii

Cant.

U.M

Valoare /U.M [euro]

Material Valoare [euro]

Transport TOTAL [euro]

TOTAL [euro]

1

Demolarea bazinului existent:

 • a) Spargerea peretilor verticali si a radierului general;

 • b) Transportul molozului rezultat din demolare

1 buc.

3.750

3.750

2

Sapatura mecanizata.

1 buc.

4.200

4.200

3

Turnare beton armat - radier general:

 • a) Compactarea terenului mecanizat;

 • b) Montarea armaturii de rezistenta si repartitie;

 • c) Turnarea betonului (in cazul folosirii sistemului MYRTHA POOLS nu este necesar un beton de clasa superioara B100 + vibrare);

1 buc.

10.350

10.350

4

Turnare beton armat - peretii verticali:

 • a) Cofrare - decofrare;

 • b) Armare pereti verticali;

 • c) Turnare beton B100 + vibrare.

14.500

14.500

BAZIN

5

Izolarea radierului general si a pereților verticali la interiorul bazinului cu placi din otel de tip MYRTHA POOLS.

a) Panouri verticale h=2m;

150 m

1.383

207.450

26.969

234.419

b) Scari de acces h=1,20m;

4 buc.

919

3.676

478

4.154

c) Balustrade;

4 buc.

407

1.628

212

1.840

d) Platforma de beton - culoar;

152 m

65

9.880

1.087

10.967

e) Membrana pentru etanseizarea radierului

general;

1250 mp

52,50

65.625

8531

74.156

f) Valve de recirculare a apei;

16 buc.

1.198

19.168

2.492

21.660

g) Instalatie de evacuare a apei - scurgeri de

baza;

4 buc.

850

3.400

442

3.842

h) Instalatie de evacuare a apei - scurgeri

laterale;

8 buc.

549

4392

571

4963

Caracteristici speciale:

i) Capete mobile - bazin;

50 ml

936

46.800

6.084

52.884

Accesorii pentru competitii:

j) Ancore pentru culoare plutitoare;

20 buc.

92

1.840

239

2.079

k) Marcaje bazin negre;

480 ml

11

5.280

686

5.966

l) Target-uri negre;

20 buc.

56

1.120

146

1.266

m)Blockstart-uri;

20 buc.

769

15.380

1.999

17.379

n) Instalatie iluminat subacvatic;

24 buc.

294

7.056

917

7.973

o) Unitate electrica pentru iluminatul subacvatic;

12 buc.

356

4272

555

4.827

396.967

51.408

448.375

TOTAL - Bazin Myrtha Pools

448.375

Nr. Crt.

Denumirea lucrarii

Cant.

U.M

Valoare /U.M [euro]

Material Valoare [euro]

Manopera + Transport TOTAL [euro]

TOTAL [euro]

6

Statia de tratare si filtrare a apei Sistem Myrtha Pools.

1 buc

267.166

-

-

267.166

7

Refacerea instalatiilor de alimentare cu apa ( dusuri ), canalizare.

8 buc.

1.268,75

10.150

4.350

14.500

8

Instalatie iluminat exterior si forta.

12 buc.

1.137,50

13.650

5.850

19.500

Costul lucrării:

32.800 euro


Demolarea bazinului existent + refacere (1 + 2 + 3 + 4):

Bazin MYRTHA POOLS (5):

448.375 euro

Statie de tratare si filtrare (6):

267.166 euro

Instalatii (7+8):

34.000 euro

TOTAL LUCRARE

782.341 euro

(Valoarea lucrării nu include TVA)

Proiect: 5% din valoarea investitiei (Ci):

Ci x 0.03 = 782.341 x 0.05 = 39.117 euro

Taxe + avize: - I.J.C. Bihor.

0.1% x Ci =782.341 x 0.001 = 782 euro

0.7% x Ci = 782.341 x 0.007 = 5.474 euro

Intocmit,

Ing. Florin Georgescu