Hotărârea nr. 173/2004

Privind scutirea de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere datorate bugetului local de catre Bunta Gheorghe pentru imobilul situat in Oradea str.Clujului nr.268.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind scutirea de la plata majorărilor și penalităților de întârziere datorate bugetului local de către Bunta Gheorghe pentru imobilul situat în Oradea str.Clujului nr.268.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.121565 din data de 19 februarie 2004 întocmit de către Direcția finanțe locale, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea scutirii de la plata majorărilor și penalităților de întârziere în sumă totală de 6.489.747 lei datorate bugetului local de către Bunta Gheorghe pentru imobilul situat în Oradea str.Clujului nr.268 acumulate în cursul anilor 1999-2003 ca urmare a neachitării în termen a impozitului pe clădiri și teren,

Ținând seama de prevederile art.28 lit. d din Ordonanța Guvernului nr.39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale,

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 629/2003, privind aprobarea Regulamentului de de acordare a facilităților fiscale persoanelor fizice la plata impozitelor și taxelor locale,

În baza art. 38 alin (2) lit.d și art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata majorărilor și penalităților de întârziere în sumă totală de 6.489.747 lei datorate bugetului local de către Bunta Gheorghe pentru imobilul deținut în proprietate situat în Oradea str.Clujului nr.268 acumulate în cursul anilor 1999-2003 ca urmare a neachitării în termen a impozitului pe clădiri și teren.

Scutirea menționată la alin.1 se acordă condiționat de achitarea integrală a debitelor scadente. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Finanțe locale. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Finanțe locale,

  • -  Contribuabilul, prin grija Direcției Finanțe locale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr.173.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin