Hotărârea nr. 171/2004

privind revocarea Hotararii Consiliului local al municipiului Oradea nr. nr. 918/17.12.2003 pentru aprobarea caietului de sarcini, a algoritmului de evaluare a ofertelor si a comisiei de evaluare a ofertelor de servicii de intermediere financiara in ved

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E

privind revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. nr. 918/17.12.2003 pentru


aprobarea caietului de sarcini, a algoritmului de evaluare a ofertelor si a comisiei de evaluare a ofertelor de servicii de intermediere financiară în vederea emiterii și vânzării de obligațiuni municipale Oradea, precum

și negocierea directă cu consorțiul format din BCR SECURITIES SA, Banca Comercială Română și HVB Bank și numirea comisiei de negociere a ofertei


Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.60045 din data de 16 februarie 2004 întocmit de către

Direcția finanțe locale, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. nr. 918/17.12.2003 pentru aprobarea caietului de sarcini, a algoritmului de evaluare a ofertelor si a comisiei de evaluare a ofertelor de servicii de intermediere financiară în vederea emiterii și vânzării de obligațiuni municipale Oradea, precum și negocierea directă cu consorțiul format din BCR SECURITIES SA, Banca Comercială Română și HVB Bank și numirea comisiei de negociere a ofertei,

Conform art. 8 alin (1), lit. f), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice, aprobată prin Legea 212/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Potrivit prevederilor art.59 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/2003, privind finanțele publice locale,

În baza art. 38 alin.2 lit.d și art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă revocarea Hotarării Consiliului Local nr. 918/17.12.2003 pentru aprobarea caietului de sarcini, a algoritmului de evaluare a ofertelor si a comisiei de evaluare a ofertelor de servicii de intermediere financiară în vederea emiterii și vânzării de obligațiuni municipale Oradea.

Art.2. Se aprobă începerea negocierilor in vederea incheierii contractului de servicii de intermediere financiară în legatura cu emiterea și vânzarea de obligațiuni municipale Oradea cu unicul ofertant, consorțiul format din BCR SECURITIES SA, Banca Comercială Română și HVB Bank.

Art.3. Se numește comisia de negociere a ofertei, pentru atribuirea contractului de servicii de intermediere financiara in vederea emiterii si vânzării de obligațiuni municipale Oradea in valoare de 150 miliarde lei prin oferta publică primară pe piața internă de capital, in următoarea componență :

  • 1. Petru Filip                   președinte

  • 2. Rozalia Biro               membru

  • 3. Gavrilă Ghilea             membru

  • 4. Gavril Avram             membru

  • 5. Ion Iulius Delorean         membru

  • 6. Florian Pantea             membru

  • 7. Emilian Sala               membru

  • 8. Mihai Goidaci             membru

  • 9. Delia Ungur              membru

Art.4.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Finanțe Locale.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Direcția Finanțe Locale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Bârsan Ioan


Oradea, 26 februarie 2004

Nr.171.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin