Hotărârea nr. 17/2004

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – casa familiala zona strazii Alexandru Hasas – lotizari veterani Nufarul, nr. cadastral.1037/3 si 1038/4 Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - casă familială zona străzii Alexandru Hașaș -lotizări veterani Nufărul, nr. cadastral.1037/3 și 1038/4 Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.52538 din data de 20 ianuarie 2004, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - casă familială zona străzii Alexandru Hașaș -lotizări veterani Nufărul, nr. cadastral.1037/3 și 1038/4 Oradea,

Terenul în suprafață de 584 mp. identificat cu nr. cadastral. 1037/3 respectiv 1038/4 înscrise în CF nr. 2755 Oradea se află în proprietatea beneficiarului Sabău Origen și Sabău Lavinia Ana Maria,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 401/2003,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. c), k) și r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - casă familială zona străzii Alexandru Hașaș -lotizări veterani Nufărul, nr. cadastral.1037/3 și 1038/4 Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate:

  • -  construire clădire regim de înălțime Sp+P+M,

  • -  retragere spate 1,9 m,

  • -  retrageri laterale: 1,9 m pe o parte, total 29,62 m,

  • -  rezolvarea accesului din strada Alexandru Hasas: realizarea unei bretele de legatura din str. Al. Hașaș pe terenul aflat la dispoziția comisiei, pe terenul cu nr. cadastral 1037/3 și terenul cu nr. cadastral 1038/4,

  • -  profilul transversal propus: 4 m prevăzut cu alveole în dreptul parcelelor pe care le deservește;

  • - POT = 21,8 %, CUT = 0,43.

  • -  Asigurarea utilităților: alimentarea cu apă prin racordarea la rețeaua orășenească existentă în zonă, alimentarea cu energie electrică prin extinderea liniei electrice pe drumul nou creat, canalizarea prin rezervor vidanjabil.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice

CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.17.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin