Hotărârea nr. 164/2004

Pentru respingerea propunerii de scutire de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere datorate bugetului local al municipiului Oradea de catre dl. Kupsa Mihai pentru imobilele situate in Oradea str. Colinelor nr.27/c, str. Seleusului si str. Dim

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Pentru respingerea propunerii de scutire de la plata majorărilor și penalităților de întârziere datorate bugetului local al municipiului Oradea de către dl. Kupsa Mihai pentru imobilele situate în Oradea str. Colinelor nr.27/c, str. Seleușului și str. Dimitrie Anghel nr.53/a.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.115129 din data de 10 februarie 2004 întocmit de către Direcția finanțe locale, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea respingerea scutirii de la plata majorărilor și penalităților de întârziere în sumă totală de 14.923.650 lei datorate bugetului local al municipiului Oradea de către dl. Kupsa Mihai pentru imobilele (teren) care le deține în proprietate situate în Oradea str. Colinelor nr.27/c, str. Seleușului și str. Dimitrie Anghel nr.53/a ca urmare a neachitării impozitului pe teren în cursul anilor 1999 - 2003,

Ținând seama de prevederile art.28 lit. d din Ordonanța Guvernului nr.39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale,

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 629/2003, privind aprobarea Regulamentului de de acordare a facilităților fiscale persoanelor fizice la plata impozitelor și taxelor locale,

În baza art. 38 alin (2) lit.d și art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se respinge scutirea de la plata majorărilor și penalităților de întârziere în sumă totală de 14.923.650 lei datorate bugetului local al municipiului Oradea de către dl. Kupsa Mihai pentru imobilele (teren) care le deține în proprietate situate în Oradea str. Colinelor nr.27/c, str. Seleușului și str. Dimitrie Anghel nr.53/a ca urmare a neachitării impozitului pe teren în cursul anilor 1999 - 2003.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Finanțe locale.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Finanțe locale,

  • -  Contribuabilul, prin grija Direcției Finanțe locale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr.164.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin