Hotărârea nr. 16/2004

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Hotel si statie distributie carburanti B-dul Stefan cel Mare , nr. cadastral 3942, Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Hotel si statie distribuție carburanți B-dul Stefan cel Mare , nr. cadastral 3942, Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 52537 din data de 20.01.2004, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Hotel si statie distribuție carburanți, B-dul Stefan cel Mare, nr. cadastral 3942, Oradea,

Terenul luat in studiu propus pentru realizarea obiectivelor se situeaza in zona de protectie a infrastructurii feroviare publice, linia de cale ferata Oradea - Salonta, este identificat cu nr. topo.5192 proprietatea este inscrisa in CFC nr.19 linia Oradea Salonta comuna I - Oradea partea constitutiva 5 conf. Extrasului CFC anexat.

Conform adresei nr.31/2001 a Judecatoriei Cluj Cartile Funduare Centrale ale Cailor Ferate si Canalurilor, se face dovada deplina a dreptului de proprietate publica a Statului Roman asupra terenurilor si constructiilor date in administrarea Cailor Ferate Romane.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 401/2003,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. c), k) și r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Hotel si statie distributie carburanti, B-dul Stefan cel Mare, nr. cadastral 3942, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si

regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate:

  • -  aliniamentul pompelor de benzina: retragere 9,50 m de la aliniamentul strazii Stefan cel Mare;

  • -  statia de alimentare cu gaz GPL va fi amplasata la limita posterioara a terenului cu respectarea distantelor legale privind zona de protectie a rezervorului GPL;

  • -  modul de utilizare a terenului : POT = 33% si CUT = 1,0.

  • -  organizarea circulatiei: accesul se va face din bulevardul Stefan cel Mare, direct, circulatia in incinta avind sens unic , cu iesirea tot in bulevardul Stefan cel Mare.

  • -  toate lucrarile edilitare necesare amplasarii obiectivelor de investitii inclusiv devierile se vor face pe cheltuiala investitorului.

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.132/27.02.2003 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Statie distributie carburanti str. Stefan cel Mare și acordul de principiu pentru efectuarea lucrarilor de dezmembrare pe conturul aprobat prin P.U.D.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.16.


SECRETAR

Florian Dacin