Hotărârea nr. 157/2004

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – lotizari locuinte prin credit ipotecar zona Calea Aradului–Universitatea Oradea si aprobarea asocierii Consiliului Local al municipiului Oradea cu un antreprenor selectat prin licitatie publica pentru rea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - lotizări locuințe prin credit ipotecar zona Calea Aradului-Universitatea Oradea și aprobarea asocierii Consiliului Local al municipiului Oradea cu un antreprenor selectat prin licitație publică pentru realizarea locuințelor

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.60522 din 17 februarie 2004 prin care Direcția Urbanism propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - lotizari locuinte prin credit ipotecar zona Calea Aradului-Universitatea Oradea și aprobarea asocierii Consiliului Local al municipiului Oradea cu un antreprenor selectat prin licitație publică pentru realizarea locuințelor,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si a Urbanismul,

Ținând seama de dispozițiile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor,

Având în vedere prevederile art.38 alin.(2) lit.k), lit.r), lit.x)și art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Lotizari locuinte prin credit ipotecar zona Calea Aradului - Universitatea Oradea, care modifica si completeaza Planul Urbanistic de Detaliu - Cartier locuinte si complex comercial zona Calea Aradului - Universitatea Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 16/28.01.1999, cu propunerile noi de organizare urbanistica a zonei rezidentiale si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   parcelare teren pentru 260 de loturi de tip cuplate si/sau insiruite din care: 74 loturi pentru locuinte individuale P+lcuplate si 186 loturi pentru locuinte individuale P+1 insiruite;

 • -   loturile destinate locuintelor cuplate vor avea suprafete cuprinse intre 300 mp si 500 mp si front de 12,00m; loturile destinate locuintelor insiruite vor avea suprafete cuprinse intre 200 mp si 300 mp si front de 8,00m;

 • -   limita de implantare a constructiilor propus la 6,00m de la aliniament;

 • -   Complexul de locuinte colective cu numar redus de apartamente si regim mic de inaltime ( P+3, P+4), amplasat in zona estica a terenului, in vecinatatea incintei Universitatii Oradea;

 • -   dotari de cartier: spatii comerciale, servicii alimentatie publica, piscina, sala de sport si spatii parcare, statie distributie carburanti;

Art.2 Se aprobă asocierea între Consiliul Local al municipiului Oradea și un antreprenor general selectat prin licitație publică în vederea realizării unui ansamblu rezidențial, în zona cuprinsă între Universitatea Oradea - P-ța Obor - Aeroportul Oradea.

Art.3 Se aprobă caietului de sarcini pentru selectarea antreprenorului general în vederea realizării ansamblului rezidențial, în zona cuprinsă între Universitatea Oradea - P-ța Obor - Aeroportul Oradea conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se numește Comisia de licitație pentru selectarea antreprenorului general, în următoarea componență:

 • - Dna Biro Rozalia          - președinte comisie,

 • - dl. Sabău Mircea          - membru comisie,

 • - dl. Boloș Marcel           - membru comisie,

 • - dl. Luncan Andrei          - membru comisie,

 • - dl. Vagi Ladislau           - Reprezentantul Comisiei de urbanism a Consiliului Local Oradea,

 • - dl. Sim Teodor            - Reprezentantul Comisiei buget - finanțe a Consiliului Local Oradea,

 • - dl. Avram Gavril            - Reprezentantul Comisiei buget - finanțe a Consiliului Local Oradea,

 • - dl. Husăsan Ioan Sorin     - Reprezentantul Comisiei juridice a Consiliului Local Oradea.


Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Oradea și Administrația Patrimoniului Imobiliar Oradfea.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Direcția Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Oradea

 • - Administrația Patrimoniului Imobiliar,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr.157.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI IMOBILIAR

J

CAIET DE SARCINI

PRIVIND ASOCIEREA ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

ORADEA ȘI UN ANTREPRENOR GENERAL ÎN VEDEREA

REALIZĂRII UNUI CARTIER DE LOCUINȚE ÎN ZONA DE VEST A

9

MUNICIPIULUI ORADEA

Temeiul legal al asocierii prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, art. 38, lit.x)

Obiectul asocierii realizarea unui ansamblu rezidențial, în zona cuprinsă între Universitatea Oradea - P-ța Obor - Aeroportul Oradea, pe un teren cu o suprafață de aproximativ ________ ha, aparținând

domeniului privat al municipiului Oradea, identificat astfel:

 • - CF 76223 Oradea, topo 4683

 • - CF 14690 Oradea, topo 4680/3

 • - CF 3874 Oradea, topo 4686

 • - CF 76223 Oradea, topo 4685

 • - CF 76223 Oradea, topo 4687

 • - CF 76223 Oradea, topo 4688

 • - CF 76223 Oradea, topo 4690

 • - CF 3174 Oradea, topo 4698

 • - CF 3174 Oradea, topo 4697

 • - CF 3174 Oradea, topo 4696

 • - CF 76223 Oradea, topo 4705

 • - CF 76223 Oradea, topo 4706

 • - CF 3174 Oradea, topo 4647/2

 • - CF 3174 Oradea, topo 4647/3

 • - CF 3174 Oradea, topo 4647/4

Scopul asocierii realizarea unui ansamblu rezidențial, alcătuit din locuințe, dotări și infrastructură; locuințele vor face obiectul vânzării către populația interesată direct sau în sistem credit ipotecar

Motivația asocierii - creșterea gradului de satisfacere a nevoii de locuințe în municipiul Oradea în baza unui parteneriat între sectorul privat și sectorul public local

 • - lipsa resurselor financiare necesare realizării de locuințe prin finanțare bugetară locală

 • - creșterea gradului de dotare edilitară a municipiului

 • - încălzirea economiei locale și creșterea consumului local

 • - îmbunătățirea gradului de confort și creșterea nivelului de trai în municipiu

Părțile asocierii          - Consiliul Local al municipiului Oradea

 • - un antreprenor general selectat în urma organizării unei licitații publice

Aportul părților asocierii

 • A. Consiliul Local al municipiului Oradea

 • - pune la dispoziția antreprenorului general, cu titlu de folosință gratuită pe perioada executări lucrărilor (maxim 5 ani de la data eliberării autorizației de construcție valabila), terenul în vederea realizării locuințelor și infrastructurii;

 • B. Antreprenorul general:

 • -  asigură proiectarea și realizează investiția constând în locuințe, infrastructură și dotări aferente, pe baza resurselor financiare proprii, ale clienților sau atrase de la o bancă sau un consorțiu bancar;

 • - va construi locuințe pe baza contractelor semnate între beneficiari și bancă/consorțiu bancar și antreprenorul general

 • - va vinde locuințele din ansamblu beneficiarilor

J

interesați

Natura investițiilor locuințe, dotări și infrastructură, conform PUD aprobat de Consiliul Local al municipiului Oradea

Împărțirea rezultatelor asocierii

 • a) antreprenorul general va recupera contravaloarea lucrărilor de investiții, executate prin vânzarea locuințelor exclusiv terenul;

 • b) banca/băncile finanțatoare vor încasa rate de credit aferente vânzărilor de locuințe, exclusiv terenul;

 • c) contravaloarea terenului va fi achitată Consiliului Local în mod direct de către beneficiarii locuințelor.

Repartiția riscurilor toate categoriile de risc revin antreprenorului lucrărilor până la data predării locuințelor către beneficiarii acestora cu condiția îndeplinirii obligațiilor asumate de către Consiliul Local al municipiului Oradea, respectiv punerea la dispoziția antreprenorului a terenului cu titlu de folosință gratuită pe perioada executării lucrărilor, dar nu mai mult de 5 ani de la data eliberării autorizației de construcție valabila

Selectarea antreprenorului general:

I. Principii aplicate:

 • - libera concurență

f

 • - transparență și tratament nediscriminatoriu

 • -  prioritatea beneficiarului de locuință respectiv protecția viitorilor beneficiari de locuințe de un eventual comportament necorespunzător al antreprenorului general sau finanțatorului acestuia (evitarea practicării unor prețuri nejustificat de mari la locuințele realizate)

II. Condiții de participare pentru antreprenorul general:

 • -  persoană juridică română, legal constituită

 • -  eligibilitate:

 • - lipsa stării de faliment, lichidare judiciară sau altele asemenea;

 • - fără obligații restante față de bugetele publice;

 • - capacitatea tehnico-economică:

 • a) experiență:

 • - experiență în proiectare de ansambluri rezidențiale similare;

 • - experiență în proiecte similare realizate cu materiale tradiționale caracterizate de eficiență termică;

Antreprenorul va prezenta recomandări din partea altor administrații publice locale sau alți beneficiari, pentru proiecte similare.

 • b) capacitatea financiară:

 • -  prezentarea unui acord de finanțare încheiat cu o bancă sau un consorțiu bancar pentru finanțarea lucrărilor din care să rezulte capacitatea financiară de realizare a proiectului.

II. Criterii de selecție a antreprenorului general

- criteriile de selecție sunt reprezentate de elementele mecanismului financiar:

 • a) prețul/mp suprafață construită solicitat beneficiarilor de locuințe care va include construcția propriu-zisă și utilități (acest preț va sta la baza determinării cuantumului împrumutului ipotecar)-va avea o pondere de 40% din punctajul acordat;

 • b) termenul de elaborare al studiilor și proiectelor vor avea o pondere de 10% din punctajul acordat ;

 • c) avansul solicitat beneficiarilor de locuințe (exprimat în procente din împrumut) - va avea o pondere de 10% din punctajul acordat;

 • d) termenul de finalizare a locuințelor va avea o pondere de 20% din punctajul acordat;

f) dobânda solicitată de finanțator la creditul ipotecar și alte costuri cuantificabile (comisioane, etc.) vor avea o pondere de 20 % din punctajul total;

Selectarea antreprenorului antreprenorul selectat va fi cel a cărui ofertă de asociere a obținut cel mai mare număr de puncte dintre ofertele declarate calificate

Organizarea licitației pentru selectare va fi realizată de către Comisia de licitație numită în acest scop

Publicitatea licitației

licitația va fi adusă la cunoștința opiniei publice prin intermediul presei centrale și locale

Oradea, 26 februarie 2004.