Hotărârea nr. 156/2004

privind aprobarea modificarii componentei Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului aprobata prin Hotararea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 2/27.01.2000.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea modificării componenței Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului aprobata prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 2/27.01.2000.

Analizând Raportul de specialitate nr.60302 din data de 17 februarie 2004, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea modificării componenței Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului aprobata prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 2/27.01.2000,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 401/2003,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. c), k) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului aprobată prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 2/27.01.2000, se modifică și se completează și va avea următoarea componență:

a) Membrii permanenti ai comisiei

1. Presedinte executiv

Primar al Municipiului Oradea

2. Secretar al comisiei

Arhitect sef

3. Membru

Director executiv adjunct -institutia Arhitect sef

4. Membru

Sef birou Avizari Planuri Urbanistice CMUAT si AU

5. Membru

Ordinul Arhitectilor din Romania - Filiala Bihor cu mandat anual

6. Membru

Ordinul Arhitectilor din Romania - Filiala Bihor cu mandat anual

7. Membru

Comisia de urbanism a Consiliului Local al municipiului Oradea de preferinta arhitect sau inginer constructor

8. Membru

Muzeul Tarii Crisurilor

9. Membru

ITC Bihor

b) Membrii consultanti ai comisiei cu drept de vot la toate sedintele la care sunt invitati pentru analiza unor proiecte specifice domeniului lor de activitate sau unde este necesar un punct de vedere al institutiei pe care acestia o reprezinta,

1. Membru consultant

Brigada de Pompieri Crisana - Oradea

2. Membru consultant

Serviciul Circulatie al Inspectoratului de Politie Bihor

3. Membru consultant

RA APA-CANAL SA

4. Membru consultant

SC CONEL SA

5. Membru consultant

Inspectoratul de sanatate publica si medicina preventiva

6. Membru consultant

Oficiul Judetean de Cadastru , Geodezie si Cartografie. - Bihor -

7. Membru consultant

Agentia de Protectie a Mediului

8. Membru consultant

Consiliul Judetea Bihor -Directia Tehnica urbanism (in toate situatiile unor lucrari aflate la limita intravilanului municipiului Oradea)

9. Membru consultant

SC. Electrocentrale SA

10. Membru consultant

SC Romtelecom SA

11. Membru consultant

Director general Directia Dezvolatare Servicii Publice

12. Membru consultant

Director general Administratia Patrimoniului Imobiliar

13. Membru consultant

Sef serviciu - Serviciul Tehnic Verificare, Control, Autorizari

14. Membru consultant

Directiei Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National Bihor

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - membrii comisiei CMUAT prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr.156.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin