Hotărârea nr. 155/2004

privind aprobarea Deciziei 1/2004 a Consiliului Primarilor din zona metropolitana Oradea, referitoare la constituirea unui fond comun destinat finantarii proiectelor ce vizeaza amenajarea teritoriului in zona metropolitana.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Deciziei 1/2004 a Consiliului Primarilor din zona metropolitana Oradea, referitoare la constituirea unui fond comun destinat finantarii proiectelor ce vizeaza amenajarea teritoriului in zona metropolitana.

Analizând Raportul de specialitate nr.59878 din 16 februarie 2004, întocmit de către Compartimentul Zona Metropolitană, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Deciziei 1/2004 a Consiliului Primarilor din zona metropolitana Oradea referitoare la constituirea unui fond comun destinat finantarii proiectelor ce vizeaza amenajarea teritoriului în zona metropolitana,

In cursul lunii decembrie 2003, au fost predate Primariei Municipiului Oradea atat in format electronic cat si in format hard (planse 1:5000) imaginile satelitare IKONOS, ale intregii zone metropolitane Oradea,

Realizarea acestora a fost finantata de MLPTL datorita interesului pe care il reprezinta la nivel national dezvoltarea zonei metropolitane Oradea, careia i-a fost transferata si proprietatea asupra acestor informatii,

Informtiile furnizate de aceste materiale sunt baza de pornire pentru planurile de dezvoltare locala iar vanzarea lor constituie o potentiala sursa de venit pentru toate administratiile locale din zona,

Tarifele propuse au fost calculate pe baza ordinului 11/1994 al Ministerului Transporturilor, Locuinței si Turismului - privind aprobarea Metodologiei de calcul a onorariilor si preturilor pentru proiectarea investitiilor si studiilor din domeniul urbanismului si amenajarea teritoriului,

În baza art. 38 alin (2) lit.c, i, k, y și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Decizia nr.1/2004 a Consiliului Primarilor din zona metropolitana Oradea, referitoare la constituirea unui fond comun destinat finantarii proiectelor ce vizeaza amenajarea teritoriului in zona metropolitana, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă tarifele pentru vânzarea hărților în format digital și în format hard a zonei metropolitane Oradea, după cum urmează:

  • -  Harta digitala in format vector (dwg) continanat trama stradala si strazile municipiului

Oradea :                                 60.000.000 lei

  • -  Harta digitala in format vector (dwg) continanat trama stradala si strazile unei comune:

6.900.000 lei

  • -  Harta digitala in format vector (dwg) continanat doar trama stradala a zonei metropolitane:

11.000.000 lei

  • -  Harta digitala in format raster ( imagine):       40.000 lei/Mb imagine

  • -  Harta in format hard:                         200.000 lei/m2 / plansa

Art.3. Persoanele fizice sau juridice care vor achizitiona aceste produse menționate la art.2 din prezenta hotărâre nu au dreptul să le folosească în scopuri comerciale.

Art.4. Se aprobă deschiderea unui cont destinat colectării sumelor rezultate din vânzarea hărților realizate în baza imaginilor satelitare.

Art.5. Evidenta financiara a contului revine Primariei Municipiului Oradea iar utilizarea fondului disponibil se face doar in baza deciziei Consiliului Primarilor din zona metropolitana Oradea.

Art.6. Vanzarea hartilor digitale se face doar de catre serviciul GIS din cadrul Primăriei Municipiului Oradea pentru toată zona metropolitană.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Zonă Metropolitană și Direcția dezvoltarea serviciilor publice.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Compartimentul Zonă Metropolitană,

  • -  Primăriile din zona metropolitană prin grija Compartimentului Zonă Metropolitană,

  • -  se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr.155.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin