Hotărârea nr. 154/2004

privind aprobarea Deciziei 2/2004 a Consiliului Primarilor din zona metropolitana Oradea, referitoare la incadrarea in categoria “transport public local” a serviciului de transport public de persoane desfasurat pe raza zonei metropolitane

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Deciziei 2/2004 a Consiliului Primarilor din zona metropolitana Oradea, referitoare la încadrarea în categoria “transport public local” a serviciului de transport public de persoane desfasurat pe raza zonei metropolitane

Analizând Raportul de specialitate nr.59877 din 16 februarie 2004, întocmit de către Compartimentul Zona Metropolitană, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Deciziei 2/2004 a Consiliului Primarilor din zona metropolitana Oradea, referitoare la încadrarea în categoria “transport public local” a serviciului de transport public de persoane desfasurat pe raza zonei metropolitane,

Interactiunile dintre municipiul Oradea si comunele din zona metropolitana nu s-au materializat doar in plan urbanistic ci si intr-o mobilitate mai mare a locuitorilor din zona metropolitana. Astfel in ultimul timp se constata o intensificare a fenomenului de naveta nu doar a populatiei din comunele zonei metropolitane spre unitatile de invatamant si locurile de munca oferite de municipiu ci si o migrare a fortei de munca din municipiul Oradea spre locurile de munca nou create in comunele din zona metropolitana.

Prin protocolul incheiat in 24.07.2001, primariile localitatilor componente ale zonei metropolitane Oradea au stabilit ca transportul public constituie unul din domeniile prioritare de colaborare.

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 86 din 30 august 2001privind serviciile de transport public local de calatori,

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.828/2003, pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de calatori

În baza art. 38 alin (2) lit.c, i, y și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Decizia nr.2/2004 a Consiliului Primarilor din zona metropolitana Oradea, referitoare incadrarea in categoria “transport public local” a serviciului de transport public de persoane desfasurat pe raza zonei metropolitane, cu respectarea prevederilor impuse de Ordonanta 86/2001, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Organizarea, reglementarea si monitorizarea serviciului de transport public local, la nivel de zona metropolitana, in conformitate cu prevederile Ordonantei 86/2001 si HG 828/2003, revine serviciului de specialitate din cadrul Directiei Dezvoltare Servicii Publice a Primariei Municipiului Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Zonă Metropolitană și Direcția dezvoltarea serviciilor publice.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Compartimentul Zonă Metropolitană,

  • -  Direcția dezvoltarea serviciilor publice,

  • -  Primăriile din zona metropolitană prin grija Compartimentului Zonă Metropolitană,

  • -  se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr.154.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin