Hotărârea nr. 153/2004

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru locuinte si pensiune zona Nufarului - DN 76, Oradea – Deva nr. cadastral 3833 Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuințe si pensiune zona Nufarului - DN 76, Oradea - Deva , nr. cadastral 3833 Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.59860 din data de 16 februarie 2004, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuințe si pensiune zona Nufarului - DN 76, Oradea - Deva , nr. cadastral 3833 Oradea,

Terenul care face obiectul prezentului PUD, este situat in intravilanul municipiului Oradea, in partea de sud a localitatii, intr-o zona al carei caracter este reprezentat de functiunea de locuire - R2 iar culoarul din dreptul arterei de circulatie DN76 (E 70) de functiunea comerciala si de servicii - C4, conform Regulamentului Zonarii Functionale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000.

Pe zona cuprinsa intre drumul de centura si limita administrativa spre Sanmartin, la drumului national DN 76, s-au initiat inca patru PUD-uri de parcelare teren pentru locuinte aprobate in Consiliului Local.

Terenul in suprafata de 1,84 ha identificat cu nr. cadastral 3833 inscris C.F.N. nr.2252 Oradea, se afla in proprietatea beneficiarilor: dl. Mutiu Silvia, d-na Mos Veronica, d-na Belea Carolina si d-na Berinde Teofil.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. c), k) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte si pensiune zona Nufarului - DN 76, Oradea - Deva , nr. cadastral 3833 Oradea cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate:

  • -  zona de implantare a constructiilor: intre 6,0 m si 22,0 m de la trotuar;

  • -  profilul transversal al strazii interioare longitudinale nou create: 6,0 m cu alveole de depasire in dreptul parcelelor

  • -  profilul transversal al strazii transversale din interiorul terenului nou create: 11,0 m;

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr. 153


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin