Hotărârea nr. 150/2004

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala -str. Plaiului nr.13 numar cadastral 3856/2 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala -str. Plaiului nr.13 numar cadastral 3856/2 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.59865 din data de 16 februarie 2004, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala -str. Plaiului nr.13 numar cadastral 3856/2 - Oradea,

Terenul luat in studiu este parcela cu numar cadastral 3856/2 in suprafata de 1230mp inscris in C.F.N nr.3338 - Oradea destinat construcției de casa si parcela cu nr. cadastral 3856/1 in suprafața de 62,0mp inscris in C.F.N nr.3314 cu destinatia drum de acces, ambele aflate in proprietatea beneficiarilor, dl. Sav Teodor si d-na Sav Maria

Terenul studiat este situat in intavilanul localitatii, in partea nord est, in zona de dealuri a municipiului Oradea, intre strazile Sofiei, Rozelor si Plaiului, intr-o zona in curs de dezvoltare urbanistica a functiunii de locuire.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, În baza art.38 alin. 2 lit. c), k) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică

locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - str. Plaiului nr.13 numar cadastral 3856/2 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate:

  • -  Zona de implantare a constructiilor din axul drumului secundar este propus intre 15,0m si 25,0m;

  • -  Continuarea drumului de acces secundar in dreptul parcelei prin alipirea nr. cadastral 3856/1 aflat in proprietatea beneficiarilor, propus sa treaca in domeniul public;

  • -  Prospectul drumului secundar este propus la 9,0m in dreptul parcelei studiate si va lega str. Plaiului de str. Rozelor eliminind situatia de acces infundat ;

  • -  accesul carosabil, pietonal este asigurat din str.Plaiului pe drumul secundar;

  • - POTmax.propus =10%, CUTmax. propus = 0,19

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr. 150


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin