Hotărârea nr. 15/2004

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Garaje – str. Aluminei, Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Garaje - str. Aluminei, Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 52568 din data de 20.01.2004, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Garaje - str. Aluminei, Oradea,

Zona studiată se află pe strada Aluminei, între blocurile 72 și 74 cu acces din parcarea existentă. Accesele la garaje se fac de pe o platformă de 7 m lățime cu acces din strada Aluminei. Terenul se află in proprietatea Statului Român.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 401/2003,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. c), k) și r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Garaje str. Aluminei, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei si reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate:

  • -  completare baterie 10 garaje cu inca doua garaje

  • -  sistem constructiv, invelitoare si inchidere usi - identic cu cele existente

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice

CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.15.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin