Hotărârea nr. 148/2004

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala -str. Cantonului numar cadastral 2892 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala -str. Cantonului numar cadastral 2892 -Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.59868 din data de 16 februarie 2004, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Casa familiala -str. Cantonului numar cadastral 2892 - Oradea,

Terenul luat in studiu in suprafata de 8.609 mp, identificat cu numar cadastral 2892 inscris in C.F.N nr.1761 Oradea, se afla in proprietatea beneficiarului dl. Pop Ioan

Terenul, proprietatea beneficiarului, se invecineaza pe trei laturi este, sud si vest cu terenuri proprietate particulara virane iar la nord cu strada Cantonului.

Circulatia in zona se face pe strada Piatra Craiului si strada Cernautului.

Din punct de vedere al echiparii edilitare, in zona exista alimentare cu apa pina la prima casa si retea de energie electrica .

Intrucit terenul se situeaza in zonele de risc cu terenuri potential alunecatoare s-a elaborat Studiu geotehnic pe amplasament de catre firma specializata SC Geotehnicum SRL pentru cercetarea terenului de fundare si stabilirea conditiilor de fundare.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. c), k) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - str. Cantonului numar cadastral 2892 -Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate:

  • -  Cladirea se va amplasa la o distanta de minim 36,0m de la aliniamentul strazii Cantonului;

  • -  Limita de implantare a gardului 6,0m din axul strazii Cantonului, in vederea pastrarii unei rezerve de teren in dreptul proprietatii pentru dezvoltarea in viitoar a strazii, la un profil transversal reglementat prin PUG;

  • -  Accesul carosabil, pietonal este asigurat din str.Cantonului;

  • -  POT propus = 8,04 %;

  • -  Plantatii de aliniament si suprafete ocupate de spatii verzi in scop peisager si pentru stabilizarea terenului;

  • -  Asigurarea utilitatilor: alimentarea cu apa prin bransare la reteaua existenta, canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrica prin racord la reteaua electrica din zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr. 148


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin