Hotărârea nr. 147/2004

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Tranzactionare teren in vederea construirii de spatii comerciale si birouri str. Muntele Gaina , numar cadastral 5036 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Tranzacționare teren in vederea construirii de spatii comerciale si birouri str. Muntele Gaina , numar cadastral 5036 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.59869 din data de 16 februarie 2004, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Tranzacționare teren in vederea construirii de spatii comerciale si birouri str. Muntele Gaina , numar cadastral 5036 - Oradea,

Teritoriul studiat este situat in intravilanul municipiului Oradea in partea sud-estica, pe str. Muntele Gaina colt cu strada I. Ciordas si in apropierea intersectiei cu str. Razboieni,

Terenul luat in studiu identificat cu numar cadastral 5036 dezmembrat din nr.topo 858/11 inscris in CF nr.10170, in suprafata totala de 223,0 mp, se afla in proprietatea municipiului Oradea

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. c), k) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Tranzactionare teren in vederea construirii de spatii comerciale si birouri str. Muntele Gaina , numar cadastral 5036 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate:

  • -  terenul necesar realizarii investitiei S = 223,0mp;

  • -  regimul de inaltime propus pentru spatiul comercial P+1 , P+M;

  • -  retragerea minima a cladirii fata de limita proprietatii spre strada de 1,0m retragerea minima de la limita posterioara a proprietatii de 3,0m;

  • -  POT maxim = 69% si CUT maxim = 1,38.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr. 147


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin