Hotărârea nr. 146/2004

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire spalatorie auto str. Nojoridului intersectie cu strada Gradina de Fragi, nr. cadastral 5062 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire spalatorie auto str. Nojoridului intersecție cu strada Gradina de Fragi, nr. cadastral 5062 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.59867 din data de 16 februarie 2004, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire spalatorie auto str. Nojoridului intersectie cu strada Gradina de Fragi, nr. cadastral 5062 - Oradea,

Terenul care face obiectul prezentului PUD, este situat in intravilanul municipiului Oradea, in cartierul Nufarul pe str. Nojoridului intre str. Nufarului si Salca linga podul peste piriul Adona. Terenul este de colt la intersectia cu strada Gradina de Fragi.

Terenul necesar realizarii investitiei in suprafata de S = 280,0mp identificat cu nr. cadastral 5062 dezmembrat din proprietatea inscrisa in CF nr.11814 Oradea cu nr. topo.8564/2 in favoarea statului român,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. c), k) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire spalatorie auto str. Nojoridului intersectie cu strada Gradina de Fragi, nr. cadastral 5062 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate:

  • -  terenul necesar realizarii investitiei S = 280,0mp;

  • -  regimul de inaltime maxim propus pentru spalatorie P+M;

  • -  retragerea minima a cladirii fata de limita proprietatii spre strada Nojoridului de 3,0m si spre strada Gradina de Fragi de 15,0m; fata de malul piriului Adona retragerea va fi de 5,0m iar fata de proprietatile private de pe str. Gradina de Fragi retragere de 2,50m;

  • -  gabaritele cladirii 9,0 m x 15,0 m;

  • -  accesul auto se va face din strada Gradina de Fragi cu acces pe o platforma cu 4 locuri de parcare cu un spatiu de 10,0m pina la accesul spre spalatorie.

  • -  POT maxim = 40% si CUT maxim = 0,5.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr. 146


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin