Hotărârea nr. 141/2004

Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu numerele cadastrale 3742 in suprafata de 1.498 mp si 3743 Oradea in suprafata de 761 mp. situate in Oradea str. Splaiul Crisanei si aprobarea trecerii in proprietatea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpurilor de proprietate cu numerele cadastrale 3742 în suprafață de 1.498 mp și 3743 Oradea în suprafață de 761 mp. situate în Oradea str. Splaiul Crișanei și aprobarea trecerii în proprietatea privata a Municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastrale 3742 și 3743 Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.4090 din 18.02.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpurilor de proprietate cu numărul cadastrale 3742 și 3743 Oradea în suprafață de 1.498 respectiv 761 mp., și aprobarea trecerii în proprietatea privata a Municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastrale 3742 și 3743 Oradea,

Nr. cadastrale 3742 și 3743 Oradea s-a constituit din nr. topo 1713/3, teren liber situat în Oradea str. Splaiul Crișanei,

Terenul este destinat amenajării a două parcări care vor deservi atât Complexul comercial ce se va realiza în conformitate cu Planul Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 297/2003 cât și funcțiunii culturale și de agrement pe care o are zona luată în studiu;

Terenul este aflat în proprietatea privată a Municipiului Oradea,

Ținînd cont de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea privata și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit. „f” și art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația privata locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se aprobă constituirea nr. . cadastral 3742 și 3743 Oradea astfel:

Nr. cadastrale nou constituite

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și se constituie nr. cadastral

-mp-

3742

1713/3

Adeverința nr.

250/14.01.2004

13.943

1.498

3743

761

Art.2. Se aprobă Planul de amplasare și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nr. cadastral 3742 și 3743 Oradea.________________________________________________________________

Număr cadastral al bunului imobil

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

3742

1.498

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

3743

761

Art.3. Se aprobă trecerea terenului cu nr. cadastrale 3742 și 3743 Oradea în proprietatea privata a Municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • -  Serviciul Patrimoniu

  • -  Judecătoria Oradea

  • -  Serviciul Juridic din cadrul Administrației Patrimoniului Imobiliar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 26 februarie 2004

Nr.141.

Florian Dacin