Hotărârea nr. 139/2004

privind aprobarea Planului de amplasare si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 3744 Oradea in suprafata de 200 mp. si darea acordului de principiu pentru vanzarea prin licitatie publica a terenului identificat cu nr.cadastral 3744 Orade

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului de amplasare și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 3744 Oradea în suprafață de 200 mp. și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin licitație publică a terenului identificat cu nr.cadastral 3744 Oradea, situat în Oradea str. Oneștilor, în vederea construirii unei spălătorii auto.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.4075 din 18.02.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea organizării unei licitații publice deschise pentru vânzarea suprafeței de 200 mp teren identificat cu nr cadastral 3744 Oradea, în vederea construirii unei spălătorii auto,

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și prevederile legii nr. 453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50 /1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit. "c", "f", ”g” , ”h” ,"k", și art. 46 alin.(2), din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăste

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului înscris

în CF 3174 Oradea cu nr. topo 4763/13 suprafeței de 2.045 mp., reprezentînd teren intravilan. Art.2. Se aprobă constituirea nr. cadastral 3744 Oradea astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo:

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

- mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și se constituie nr. cadastral -mp-

Supraf. ce rămâne înscrisă în nr. topo -mp-

4763/13

3174 Oradea

2.045

200

1.845

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nr. 3744 Oradea:

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

3744

200

Municipiul Oradea

Legea nr. 213/1998

Art.4. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea prin licitație publică a terenului identificat cu nr. cadastral 3744 Oradea, în vederea realizării obiectivului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 13/29.01.2004, respectiv construirea unei spălătorii auto.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • -  Serviciul Patrimoniu

  • -  Serviciul Juridic

  • -  Judecătoria Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr.139.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Florian Dacin