Hotărârea nr. 134/2004

privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a terenului in suprafata de 10.891 mp., identificat cu nr. topo 7672 inscris in CF nr. 4787 Oradea, situat in Oradea, str. Clujului in vecinatatea uzinei de apa

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a municipiului Oradea a terenului în suprafață de 10.891 mp., identificat cu nr. topo 7672 înscris în CF nr. 4787 Oradea, situat în

Oradea, str. Clujului în vecinătatea uzinei de apă

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.4006 din 17.02.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea trecerii în proprietatea privată a municipiului a terenului în suprafață de 10.891 mp, identificat cu nr. topo 7672 înscris în CF nr. 4787 Oradea, situat în Oradea, str. Clujului în vecinătatea uzinei de apă

Menționam ca foștii proprietari, nu au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului menționat, iar în vederea reglementării folosinței faptice este necesară actualizarea situației juridice a terenului.

In baza art.18 aliniatul 3 din Legea nr. 18/1991 republicată privind fondul funciar,

Ținând cont de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

In temeiul art.38 alin.(2) lit.f) și art.46 alin.(2),din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului a terenului în suprafață de 10.891 mp, identificat cu nr. topo 7672 înscris în CF nr. 4787 Oradea, situat în Oradea, str. Clujului în vecinătatea uzinei de apă.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Patrimoniului Imobiliar,

  • - Serviciul Administrare Domeniu Public și Privat,

  • - Serviciul Juridic,

  • - Judecătoria Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004                                    CONTRASEMNEAZĂ

Nr.134.                                                      SECRETAR

Florian Dacin