Hotărârea nr. 133/2004

privind aprobarea organizarii unei licitatii publice deschise pentru vanzarea loturilor identificate cu nr.cadastrale de la 5145, 5147 „i 5153 Oradea, teren situat in Oradea, str.Fabricilor, in vederea realizarii unor obiective industriale, servicii c

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării unei licitații publice deschise pentru vânzarea loturilor identificate cu nr.cadastrale de la 5145, 5147  5153 Oradea, teren situat în Oradea,

str.Fabricilor, în vederea realizării unor obiective industriale, servicii comerciale grele producătoare de zgomot, vânzări și/sau prezentări mașini, depozite

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.4005 din 17.02.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea organizării unei licitații publice deschise pentru vânzarea loturilor de teren identificate cu numerele cadastrale 5145, 5147 ^5153 Oradea, situate în zona industrială - str.Fabricilor, în vederea realizării unor obiective industriale, servicii comerciale grele producătoare de zgomot, vânzări și/sau prezentări mașini și depozite

Hotărârea Consiliului Local nr.14/29.01.2004 a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu privind lotizarea zonei industriale - str.Fabricilor, zonă delimitată de liniile de cale ferată, de la ieșirea din B-dul Ștefan cel Mare , drumul național spre Episcopia Bihor și str.Fabricilor.

Terenul luat în studiu este proprietatea Municipiului Oradea .

Terenul lotizat este destinat realizării unor obiective industriale, servicii comerciale grele producătoare de zgomot, vânzări și/sau prezentări mașini, depozite.

Suprafața totală a terenului ce va face obiectul vânzării prin licitație publică este de 18.310 mp, reprezentânt 8 parcele cu suprafața medie de 2000 mp.

Prețul terenului menționat, situat în Oradea - str.Fabricilor, stabilit prin Raportul de Evaluare nr. 15102/11548/2004 este de16 EUR/mp, fără TVA.

Ținînd cont de prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr.50 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 38 alin.(2) lit. "c", "f", ”h”, "k", art. 46 alin.(2), art. 121 și 125 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăste

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică deschisă în vederea vânzării loturilor identificate cu nr. cadastrale 5145, 5147 5153 Oradea, teren situat în Oradea zona industrială - str. Fabricilor , în vederea realizării unor obiective industriale, servicii comerciale grele producătoare de zgomot, vânzări și/sau prezentări mașini, depozite.

Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru licitația publică deschisă privind vânzarea terenului menționat la art.1 din prezenta hotărâre, în vederea realizării unor obiective industriale, servicii comerciale grele producătoare de zgomot, vânzări și/sau prezentări mașini, depozite, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă prețul de pornire a licitației în valoare de 16 EUR/mp fără TVA

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar

 • -  Serviciul Administrare Patrimoniu

 • -  Serviciul Achiziții Publice - Valorificări active

 • -  Serviciul Juridic

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr.133.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin

C A I E T D E S A R C I N I

privind vânzarea prin licitație publică deschisă loturilor identificate cu nr.cadastrale 5145, 5147 + 5153 Oradea, teren situat în Oradea, str.Fabricilor, în vederea realizării unor obiective industriale, servicii comerciale grele producătoare de zgomot, vânzări și/sau prezentări mașini, depozite

1. OBIECTUL VÂNZĂRII

 • 1.1. Se supune licitației publice deschise în vederea vânzării , terenul situat în Oradea ,str. Fabricilor, în suprafață totală de 18.310 mp identificat cu nr. cadastral 5145, 5147 ^5153 Oradea

 • 1.2. Condițiile de calificare ale ofertanților și elementele tehnice privind investițiile vor fi stabilite și detailate de Administrația Patrimoniului Imobiliar prin Instrucțiunile de organizare și desfășurare a licitației publice deschise organizată pentru vânzarea terenului menționat la pct. 1.1.

 • 1.3. Terenul, situat în Oradea , identificat conform Planului cadastral anexat, în suprafață totală de 18.310 mp., este propus pentru realizarea unor obiective industriale, servicii comerciale grele producătoare de zgomot, vânzări și/sau prezentări mașini, depozite

 • 1.4. Terenul aparține domeniului privat al municipiului Oradea.

2. ELEMENTE DE PREȚ

9

 • 2.1. (1) Prețul de pornire al licitației pentru vânzarea terenului identificat la pct.1, stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr.133 din 26.02.2004, este de16 EUR/mp.

 • (2) Prețul final de vânzare urmează a fi stabilit în urma licitației publice deschise.

 • (3) T.V.A. nu este inclusă în preț și se calculează ca și cotă procentuală conform prevederilor legale în vigoare, la data facturării.

 • 2.2. Modalitățile și termenele de plată vor fi stabilite prin contractul de vânzare -cumpărare.

 • 2.3. Neplata prețului în termen și în condițiile stabilite prin contract duce la anularea licitației, respectiv la rezilierea unilaterală a contractului și pierderea garanției de bună execuție a contractului.

3. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

9

3.1.Investiția se va realiza în conformitate cu prevederile Planului Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local , cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementârile specifice.

 • 3.2.Termenul de finalizare a investiției este de 12 luni de la data eliberării de către Primăria Municipiului Oradea a Autorizației de construcție

4. DREPTURILE PĂRȚILOR

9

Drepturile Vânzătorului

 • 4.1. Vânzătorul va elibera autorizația de construcție numai pentru obiective industriale, servicii comerciale grele producătoare de zgomot, vânzări și/sau prezentări mașini, depozite

 • 4.2. Vânzătorul va solicita constituirea unei garanții de participare la licitație

 • 4.3. Vânzătorul va lua măsuri pentru constituirea garanției de bună execuție a contractului, în sumă de __00.000.000 lei din garanția de participare la licitație. Garanția de bună execuție a contractului reprezintă o măsură asiguratorie pentru încadrarea în termenele prevăzute în prezentul caiet de sarcini și contractul de vânzare-cumpărare. Această garanție se va restitui, după caz, în momentul îndeplinirii de către cumpărător a tuturor obligațiilor asumate prin contractul de vânzare-cumpărare.

 • 4.4. Condițiile menținerii, restituirii sau pierderii garanției de participare la licitație și a garanției de bună execiție a contractului se vor stabili prin instrucțiunile de participare la licitație și prin contractul de vânzare-cumpărare.

 • 4.5. Vânzătorul are dreptul să notifice la Serviciul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Oradea în foaia de sarcini, obligația cumpărătorului de a realiza investiția în termen de un an, de la data obținerii Autorizației de construcție, sub sancțiunea rezilierii contractului și pierderea garanției de bună execuție a contractului în sumă de ___00.000.000 lei.

 • 4.6. Vânzătorul are dreptul să rezilieze unilateral contractul în cazul în care cumpărătorul nu respectă clauzele contractuale, cu suportarea de către cumpărător a consecințelor prevăzute în caietul de sarcini și contractul de vânzare cumpărare.

Drepturile cumpărătorului

 • 4.7. Cumpărătorul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenul care face obiectul contractului de vânzare -cumpărare.

 • 4.8. Cumpărătorul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunului care face obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de părți.

 • 4.9. Cumpărătorul intră în deplină proprietate asupra terenului și a construcției realizată conform Autorizației de Construcție eliberată de Primăria municipiului Oradea .

5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

9                            9

Obligațiile cumpărătorului

 • 5.1. Cumpărătorul are obligația să semneze contractul de vânzare -cumpărare în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data adjudecării terenului. În caz contrar Vânzătorul va organiza o nouă licitație.

 • 5.2. Cumpărătorul are obligația de a achita prețul terenului stabilit prin contractul de vânzare - cumpărare în condițiile și la termenul menționat prin contract.

 • 5.3. Cumpărătorul are obligația să obțină toate avizele solicitate conform legislației în vigoare.

 • 5.4. Cumpărătorul își asumă riscul existenței unor rețele edilitare ;

 • 5.5. Cumpărătorul va suporta pe cheltuială proprie eventualele lucrări de deviere a rețelelor edilitare care afectează terenul.

 • 5.6. Cumpărătorul are obligația ca în maxim 90 de zile calendaristice de la data întocmirii contractului de vânzare- cumpărare să depună documentația completă în vederea obținerii Autorizației de construcție.

 • 5.7. Cumpărătorul are obligația de a realiza investiția în conformitate cu P.U.D.-ul aprobat și Autorizației de construcție.

 • 5.8. Cumpărătorul se obligă să finalizeze investiția în termen de maxim 12 luni de la data eliberării Autorizației de construcție. Nefinalizarea investiției în acest termen conduce la calcularea de penalizări de întârziere în procent de 0,2% pe zi din garanția de bună execuție a contractului sau la rezilierea contractului , după caz.

Obligațiile Vânzătorului

 • 5.9. Vânzătorul are obligația să pună la dispoziția cumpărătorului terenul liber de orice sarcini.

 • 5.10. Vânzătorul are obligația să predea terenul către cumpărător (pe bază de proces verbal de primire - predare) în maxim 10 (zece) zile de la data semnării contractului de vânzare - cumpărare.

 • 5.11. Vânzătorul are obligația să elibereze autorizația de construcție pentru realizarea investiției în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data depunerii actelor legale necesare.

5. 12. Vânzătorul are obligația să nu îl tulbure pe cumpărător în exercițiul drepturilor rezultate din contract.

 • 5.13. În momentul finalizării investiției, Vânzătorul este obligat să restituie garanția de bună execuție, după reținerea eventualelor penalizări, și radierea sarcinii din CF. Garanția se va restitui după înscrierea construcției în evidențele de Carte Funciară.

 • 5.14. Toate taxele ocazionate de autentificarea contractului de vânzare - cumpărare la notar vor fi suportate de către cumpărător.

6. CONTROLUL

 • 6.1. Dreptul de control asupra terenului vândut din domeniul privat al Municipiul Oradea revine vânzătorului și organelor financiare.

7. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9

 • 7.1. Eventualele solicitări de modificare a clauzelor contractului de vânzare - cumpărare se vor soluționa pe cale amiabilă și se vor notifica prin acte adiționale la contract.

 • 7.2. La rezilierea contractului, în condițiile art. 2.3. și 4.5. din Caietul de sarcini, municipiul Oradea devine proprietar asupra terenului fără ca, cumpărătorul să poată emite vreo pretenție sub formă bănească sau sub orice altă formă de la vânzător în legătură cu plățile efectuate anterior de către acesta.

 • 7.3. Litigiile de orice fel care decurg din executarea contractului de vânzare - cumpărare se vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești de drept comun.

8. DISPOZITII FINALE

 • 8.1. În caz de renunțare, după adjudecarea licitației, cumpărătorul pierde garanția de bună execuție.

 • 8.2. Drepturile și îndatoririle părților stabilite prin contract sunt imperative.

 • 8.3. Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din contractul de vânzare-cumpărare.

Oradea, 26 februarie 2004.