Hotărârea nr. 132/2004

privind aprobarea organizarii unei licitatii publice deschise pentru vanzarea suprafetei de 4.636 mp teren, identificat cu nr.cadastral 2375 Oradea, situat in Oradea, Splaiul Crisanei, in vederea realizarii unui complex comercial

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării unei licitații publice deschise pentru vânzarea suprafeței de 4.636 mp teren, identificat cu nr.cadastral 2375 Oradea, situat în Oradea, Splaiul Crișanei, în vederea realizării unui complex comercial

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.4004 din 17.02.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea organizării unei licitații publice deschise pentru vânzarea suprafeței de 4.636 mp teren identificat cu numărul cadastral 2375 Oradea, în vederea realizării unui complex comercial,

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.297/24.04.2003 s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu -Amenajare zona Ioșia Nord. In cadrul acestui Plan Urbanistic de Detaliu, s-a aprobat și propunerea de realizare a unui complex comercial,

Prețul unui mp teren situat în Oradea, între Splaiul Crișanei și str.Oneștilor, stabilit prin Raportul de Evaluare nr. 15102/11548/2004 este de 40 EUR/mp fără TVA, reprezentînd suma de 185.440 EURO (respectiv 7.582.270.720 lei la cursul mediu de schimb al BNR din data de 09.02.2004),

Ținînd cont de prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr.50 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit. "c", "f", ”h”, "k", art. 46 alin.(2), art. 121 și 125 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăste

Art 1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică deschisă a suprafeței de 4.636 mp teren cu nr. cadastral 2375 Oradea, situat în Oradea între Splaiul Crișanei și str.Oneștilor , în vederea amenajării unui complex comercial.

Art 2. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru licitația publică deschisă privind vânzarea terenului cu nr. cadastral 2375 Oradea, în vederea construirii unei complex comercial, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă prețul de pornire a licitației în valoare de 40 EUR / mp fără TVA.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar

 • -  Serviciul Administrare Patrimoniu

 • -  Serviciul Achiziții publice - Valorificări active

 • -  Serviciul Juridic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004 Nr.132.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin

C A I E T D E S A R C I N I

privind organizarea unei licitații publice deschise pentru vânzarea suprafeței de 4.636 mp teren, identificat cu nr.cadastral 2375 Oradea, situat în Oradea, Splaiul Crișanei, în vederea realizării unui complex comercial

 • 1. OBIECTUL VÂNZĂRII

  • 1.1. Se supune licitației publice deschise în vederea vânzării , terenul situat în Oradea ,str. Splaiul Crișanei, în suprafață de 4.636 mp. identificat cu nr. cadastral 2375 Oradea,

  • 1.2. Condițiile de calificare ale ofertanților și elementele tehnice privind investițiile vor fi stabilite și detailate de Administrația Patrimoniului Imobiliar prin Instrucțiunile de organizare și desfășurare a licitației publice deschise organizată pentru vânzarea terenului cu nr. cadastral 2375 în suprafață de 4.636 mp.

  • 1.3. Terenul, situat în Oradea , identificat conform Planului cadastral anexat, în suprafață de 4.636 mp., este propus pentru amenajarea unui complex comercial

  • 1.4. Terenul aparține domeniului privat al municipiului Oradea.

 • 2. ELEMENTE DE PREȚ

J

 • 2.1. (1) Prețul de pornire al licitației pentru vânzarea terenului identificat la pct.1, stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr.132 din 26.02.2004, este de 40 EUR/mp.

 • (2) Prețul final de vânzare urmează a fi stabilit în urma licitației publice deschise.

 • (3) T.V.A. nu este inclusă în preț și se calculează ca și cotă procentuală conform prevederilor legale în vigoare, la data facturării.

 • 2.2. Modalitățile și termenele de plată vor fi stabilite prin contractul de vânzare -cumpărare.

 • 2.3. Neplata prețului în termen și în condițiile stabilite prin contract duce la anularea licitației, respectiv la rezilierea unilaterală a contractului și pierderea garanției de bună execuție a contractului.

 • 3. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

J

3.1.Investiția se va realiza în conformitate cu prevederile Planului Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local respectiv :

 • -  amenajare complex comercial și

 • -  amenajare parcare.

 • 3.2. Complexul comercial ce se va realiza pe terenul cumpărat va fi amplasat pe platforma de parcare a Sălii Sporturilor, în vecinătatea străzii Oneștilor și străzii Splaiul Crișanei. Zonele de parcare se vor amplasa pe latura estică și cea vestică a complexului, cu o capacitate care să corespundă atât funcțiunii comerciale cât și funcțiunii culturale și de agrement;

 • 3.3. Termenul de finalizare a investiției este de 12 luni de la data eliberării de către Primăria Municipiului Oradea a Autorizației de construcție;

 • 4. DREPTURILE PĂRȚILOR

J

Drepturile Vânzătorului

 • 4.1. Vânzătorul va elibera autorizația de construcție numai pentru destinația aprobată prin Hotărârea Consiliul Local nr.297 din 24.04.2003 respectiv :complex comercial și zona de parcare.

 • 4.2. Vânzătorul va solicita constituirea unei garanții de participare la licitație

 • 4.3. Vânzătorul va lua măsuri pentru constituirea garanției de bună execuție a contractului, în sumă de __00.000.000 lei din garanția de participare la licitație. Garanția de bună execuție a contractului reprezintă o măsură asiguratorie pentru încadrarea în termenele prevăzute în prezentul caiet de sarcini și contractul de vânzare-cumpărare. Această garanție se va restitui, după caz, în momentul îndeplinirii de către cumpărător a tuturor obligațiilor asumate prin contractul de vânzare-cumpărare.

 • 4.4. Condițiile menținerii, restituirii sau pierderii garanției de participare la licitație și a garanției de bună execiție a contractului se vor stabili prin instrucțiunile de participare la licitație și prin contractul de vânzare-cumpărare.

 • 4.5. Vânzătorul are dreptul să notifice la Serviciul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Oradea în foaia de sarcini, obligația cumpărătorului de a realiza investiția în termen de un an, de la data obținerii Autorizației de construcție, sub sancțiunea rezilierii contractului și pierderea garanției de bună execuție a contractului în sumă de ___00.000.000 lei.

 • 4.6. Vânzătorul are dreptul să rezilieze unilateral contractul în cazul în care cumpărătorul nu respectă clauzele contractuale, cu suportarea de către cumpărător a consecințelor prevăzute în caietul de sarcini și contractul de vânzare cumpărare.

Drepturile cumpărătorului

 • 4.7. Cumpărătorul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenul care face obiectul contractului de vânzare -cumpărare.

 • 4.8. Cumpărătorul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunului care face obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de părți.

 • 4.9. Cumpărătorul intră în deplină proprietate asupra terenului și a construcției "complex comercial " realizată conform Autorizației de Construcție eliberată de Primăria municipiului Oradea .

 • 5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

f                              f

Obligațiile cumpărătorului

 • 5.1. Cumpărătorul are obligația să semneze contractul de vânzare -cumpărare în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data adjudecării terenului. În caz contrar Vânzătorul va organiza o nouă licitație.

 • 5.2. Cumpărătorul are obligația de a achita prețul terenului stabilit prin contractul de vânzare - cumpărare în condițiile și la termenul menționat prin contract.

 • 5.3. Cumpărătorul are obligația să obțină toate avizele solicitate conform legislației în vigoare.

 • 5.4. Cumpărătorul își asumă riscul existenței unor rețele edilitare ;

 • 5.5. Cumpărătorul va suporta pe cheltuială proprie eventualele lucrări de deviere a rețelelor edilitare care afectează terenul.

 • 5.6. Cumpărătorul are obligația ca în maxim 90 de zile calendaristice de la data întocmirii contractului de vânzare- cumpărare să depună documentația completă în vederea obținerii Autorizației de construcție.

 • 5.7. Cumpărătorul are obligația de a realiza investiția în conformitate cu P.U.D.-ul aprobat și Autorizației de construcție.

 • 5.8. Cumpărătorul se obligă să finalizeze investiția în termen de maxim 12 luni de la data eliberării Autorizației de construcție. Nefinalizarea investiției în acest termen conduce la calcularea de penalizări de întârziere în procent de 0,2% pe zi din garanția de bună execuție a contractului sau la rezilierea contractului , după caz.

Obligațiile Vânzătorului

 • 5.9. Vânzătorul are obligația să pună la dispoziția cumpărătorului terenul liber de orice sarcini.

 • 5.10. Vânzătorul are obligația să predea terenul către cumpărător (pe bază de proces verbal de primire - predare) în maxim 10 (zece) zile de la data semnării contractului de vânzare - cumpărare.

 • 5.11. Vânzătorul are obligația să elibereze autorizația de construcție pentru realizarea investiției construire complex comercial în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data depunerii actelor legale necesare.

5. 12. Vânzătorul are obligația să nu îl tulbure pe cumpărător în exercițiul drepturilor rezultate din contract.

 • 5.13. În momentul finalizării investiției, Vânzătorul este obligat să restituie garanția de bună execuție, după reținerea eventualelor penalizări, și radierea sarcinii din CF. Garanția se va restitui după înscrierea construcției în evidențele de Carte Funciară.

 • 5.14. Toate taxele ocazionate de autentificarea contractului de vânzare - cumpărare la notar vor fi suportate de către cumpărător.

 • 6. CONTROLUL

  • 6.1. Dreptul de control asupra terenului vândut din domeniul privat al Municipiul Oradea revine vânzătorului și organelor financiare.

 • 7. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR f

  • 7.1. Eventualele solicitări de modificare a clauzelor contractului de vânzare -cumpărare se vor soluționa pe cale amiabilă și se vor notifica prin acte adiționale la contract.

  • 7.2. La rezilierea contractului, în condițiile art. 2.3. și 4.5. din Caietul de sarcini, municipiul Oradea devine proprietar asupra terenului fără ca, cumpărătorul să poată emite vreo pretenție sub formă bănească sau sub orice altă formă de la vânzător în legătură cu plățile efectuate anterior de către acesta.

  • 7.3. Litigiile de orice fel care decurg din executarea contractului de vânzare -cumpărare se vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești de drept comun.

 • 8. DISPOZITII FINALE

  • 8.1. În caz de renunțare, după adjudecarea licitației, cumpărătorul pierde garanția de bună execuție.

  • 8.2. Drepturile și îndatoririle părților stabilite prin contract sunt imperative.

  • 8.3. Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din contractul de vânzare-cumpărare.

Oradea, 26 februarie 2004.