Hotărârea nr. 131/2004

pentru modificarea Hotãrarii Consiliului Local nr. 32/29.01.2004 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 2375 Oradea in suprafata de 8.000 mp. situat in Oradea str. Splaiul Crisanei si aprob

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H OTÂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/29.01.2004 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu numărul cadastral 2375 Oradea în suprafață de 8.000 mp. situat în Oradea str. Splaiul Crișanei și aprobarea trecerii în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a terenului identificat cu

nr. cadastral 2375 Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3889 din 16.02.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar, propune aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 32/29.01.2004 prin care s-a aprobat Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu numărul cadastral 2375 Oradea în suprafață de 8.000 mp. situat în Oradea str. Splaiul Crișanei și aprobarea trecerii în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 2375 Oradea,

În temeiul art. 38 alin (2) lit. f și art.46 alin (2), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Hotărârea Consiliului Local nr. 32/29.01.2004, privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu numărul cadastral 2375 Oradea în suprafață de 8.000 mp. situat în Oradea str. Splaiul Crișanei și aprobarea trecerii în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 2375 Oradea, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul conținut:

“Art.2. Se aprobă constituirea nr. cadastral 2375 astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. Adeverinței

O.N.C.G.C. Bihor

Suprafața de teren înscrisă în registrul parcelar - mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și se constituie nr. cadastral -mp-

Supraf. ce rămâne înscrisă în nr. topo -mp-

1713/3

250/14.01.04

13.943

4.636

9.307

2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul conținut:

“Art.3. Se aprobă Planul cadastral de încadrare și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 2375 Oradea:

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

2375

4636

Municipiul Oradea

Municipiul Oradea proprietar în baza Legii 213/1998

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

-  Administrația Patrimoniului Imobiliar

-  Serviciul Patrimoniu

-  Serviciul Juridic

-  Judecătoria Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚÂ

Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004 CONTRASEMNEAZĂ

Nr.131.


SECRETAR,

Florian Dacin