Hotărârea nr. 130/2004

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a bunului imobil cu nr. cadastral 5055 Oradea in suprafatã de 408 mp situat in Oradea, Str. Apelor si darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directã a suprafetei de 408 mp teren

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a bunului imobil cu nr. cadastral 5055 Oradea în suprafață de 408 mp situat în Oradea, Str. Apelor și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 408 mp teren cu nr. cadastral 5055 Oradea, în favoarea lui Pasztor Sandor și Pasztor Rita Gizella.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3835/16.02. 2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a bunului imobil cu nr. cadastral 5055 Oradea în suprafață de 408 mp situat în Oradea, Str. Apelor și acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 408 mp teren cu nr. cadastral 5055 Oradea, în favoarea lui Pasztor Sandor și Pasztor Rita Gizella,

Terenul cu nr. cadastral 5055 Oradea în suprafață de 408 mp. provine din nr. topo.1063/1 și 1064/4 și 1060/1 situat în teritoriul cadastral Episcopia Bihor - topografice care nu sunt introduse în circuitul civil, identificate cu Adeverința OJCGC Bihor nr.421/2004 și 1253/2004,

Pasztor Sandor și Pasztor Rita Gizella dețin în proprietate imobilul identificat cu nr cadastral 86 Oradea și solicită cumpărarea terenului cu nr. cadatral 5055 pentru realizarea accesului la proprietate, din str. M. Corvin,

ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin. (2) lit. "f", ”h” și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară a următoarelor nr. topografice reprezentând teren intravilan aflat în proprietatea Municipiului Oradea:

  • - nr. topo.1063/1 în suprafață de 27.518 mp. situat în teritoriul cadastral Episcopia Bihor, identificat cu Adeverința OJCGC Bihor nr.421/2004;

  • - nr. topo.1060/1 în suprafață de 3.500 mp. situat în teritoriul cadastral Episcopia Bihor, identificat cu Adeverința OJCGC Bihor nr.1253/2004;

  • - nr. topo.1064/4 în suprafață de 12.646 mp. situat în teritoriul cadastral Episcopia Bihor, identificat cu Adeverința OJCGC Bihor nr.1253/2004;

Art. 2. Se aprobă constituirea nr. cadastral 5055 Oradea astfel:

Nr. topo din

care se

Nr. Adeverință

O.J.C.G.C. Bihor

Suprafața de teren înscrisă în

Suprafața ce se dezlipe°te din nr. topo °i

Supraf. ce rămâne înscrisă în nr. topo

constituie nr.

registrul parcelar

se constituie nr. cadastral

cadastral

- mp-

-mp-

-mp-

1063/1

421/19.01.2004

27.518

337

27.181

1064/4

1253/11.02.2004

12.646

46

12.600

1060/1

1253/11.02.2004

3.500

25

3.475

Total

408

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a bunului imobil cu nr. cadastral 5055 Oradea:

Nr. cadastral al bunului imobil

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

5055

408

Municipiul Oradea

Legea nr. 213/1998

Art.4. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 408 mp teren identificat cu nr. cadastral 5055 Oradea, situat în Oradea Str. Apelor, în favoarea d-lui Pasztor Sandor și Pasztor Rita Gizella, în vederea realizării accesului la proprietate.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar .

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • -   Serviciul Patrimoniu

  • -   Serviciul Juridic

  • -  Judecătoria Oradea

  • -   Pasztor Sandorși Pasztor Rita Gizella

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin


Oradea, 26 februarie 2004

Nr.130.

D:\CONSILIU\HOTARARI\proiecte\PROIECTE\26 februarie 2004\h130_04.doc