Hotărârea nr. 129/2004

privind aprobarea planului cadastral de amplasare si delimitare a bunurilor imobile cu numerele cadastrale 3789 si 3790 Oradea si organizarea unei licitatii publice deschise pentru concesionarea suprafetei totale de 36 mp teren, identificat cu numerele c

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului cadastral de amplasare și delimitare a bunurilor imobile cu numerele cadastrale 3789 și 3790 Oradea și organizarea unei licitații publice deschise pentru concesionarea suprafeței totale de 36 mp teren, identificat cu numerele cadastrale 3789 și 3790 Oradea situat pe str.Aluminei, în vederea realizării a două garaje auto

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3833 din 16.02.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea planului cadastral de incadrare și delimitare a corpurilor de proprietate identificate cu numerele cadastrale 3789 si 3790 Oradea, în suprafață de 18 mp fiecare și aprobarea organizării unei licitații publice deschise pentru concesionarea suprafeței totale de 36 mp teren,

Numerele cadastrale 3789 si 3790 s-au constituit din terenul identificat cu numărul topografic 5146/55, înscris în CF nr. 18614 Oradea, proprietatea Statului Român,

Suprafața de 36 mp este destinată amenajării a două garaje auto , în vederea completării unei baterii de 10 garaje pe amplasamentul situat pe str. Aluminei, conform P.U.D. avizat CMUAT nr. 594/2003 și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2004.

În baza Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, Legii nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul și Legii nr. 50/1991 privind executarea lucrărilor de construcție și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2002,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit. "c", "f", ”h” ,"k", "r" și art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se aprobă constituirea numerelor cadastrale 3789 și nr.3790 Oradea astfel:

Numerele cadastrale constituite

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. CF în care sunt înscrise nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața care se dezlipește din nr.topo și se constituie nr.cadastrale -mp-

Supraf. ce rămâne înscrisă în nr. topo -mp-

3789

5146/55

CF18614 Oradea

65.357

18

65.339

3790

18

65.321

Total

65.357

36

65.321

Art.2. Se aprobă Planul cadastral de amplasament și delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. Cadastrale 3789 și 3790 Oradea :

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

3789

18

Municipiul Oradea

Legea nr. 213/1998

3790

18

Art.3. Se aprobă trecerea terenului cu nr. cadastrale 3789 și 3790 în proprietatea privată a Municipiului Oradea

Art.4. Se aprobă organizarea unei licitații publice deschise pentru concesionarea terenului în suprafață de 36 mp, identificat cu nr. cadastrale 3789 și 3790, situat în Oradea, str. Aluminei, între blocurile 72 și 74, în vederea construirii a două garaje auto.

Art.5. Se aprobă Studiul de oportunitate și Caietul de sarcini pentru licitația publică deschisă privind concesionarea terenului în suprafață de 36 mp. cu nr. cadastrale 3789 și 3790 situat în Oradea, str.Aluminei, în vederea construirii a două garaje auto, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art .6. Durata concesiunii este de 25 ani, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se adjudecă terenul.

Art .7. Se aprobă prețul de pornire a licitației în valoare de 96.000 lei/mp./an fără TVA.

Art .8. Redevența adjudecată în urma licitației se va actualiza trimestrial în funcție de indicele prețurilor de consum inflaționist având ca bază de calcul luna adjudecării terenului.

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar.

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar,

 • -  Serviciul Patrimoniu,

 • -  Serviciul Licitații Valorificare Active,

 • -  Judecătoria Oaradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr.129.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru organizarea unei licitații publice deschise pentru concesionarea suprafeței de 36 mp teren, identificat cu nr. cadastrale 3789 și 3790 , situat în Oradea str. Alumineiîn vederea realizării a două garaje auto

 • 1. OBIECTUL CONCESIONĂRII

  • 1.1 Prezentul Studiu de Oportunitate a fost întocmit din inițiativa Administrației Patrimoniului Imobiliar, cu scopul de a stabili condițiile de amplasare si executare, pe terenul situat în municipiul Oradea, str. Aluminei, bl. 72 -74,a două garaje auto.

  • 1.2 Amenajarea garajelor auto se va face în conformitate prevederile Planului Urbanistic de Detaliu - amenajare garaje auto str. Aluminei.

  • 1.3 Terenul aparține Municipiului Oradea .

 • 2. MOTIVATII

  • 2.1 Prezentul Studiu de oportunitate pentru licitația publică deschisă de concesionare s-a elaborat din inițiativa Administrației Patrimoniului Imobiliar, care propune amplasamentul situat în Oradea, str. Aluminei, între blocurile nr.72 și 74, în vederea îmbunătățirii aspectului arhitectural al zonei și completarea fondului construit existent prin amenajare a două garaje auto.

 • 3. INVESTIȚII

J

 • 3.1. Obiectivele propuse pe terenul în suprafață de 36 mp. sunt două garaje auto.

 • 3.2. Valoarea minimă a investiției este de 35.0000.000 lei / obiectiv.

 • 3.3. Termenul de finalizare a investiției este de un an de la data eliberării de Autorizațiilor de construcție de către Primăria Municipiului Oradea.

 • 4. PREȚUL

J

 • 4.1 Prețul de pornire a licitației pentru terenurile situate în Oradea, Str. Aluminei, identificate cu nr. cadastrale 3789 și 3790, este de 96.000 lei/mp/an, prețul urmând a fi stabilit în urma licitației publice deschise.

 • 4.2 Redevența stabilită prin licitație, se va actualiza trimestrial în funcție de indicele prețului de consum inflaționist preluat din Buletinul Statistic, având ca bază de calcul luna adjudecării terenului prin licitație.

 • 5. MODALITATEA DE ORGANIZARE A LICITAȚIEI

f

5.1 Pentru organizare a licitației se are în vedere recurgerea la procedura licitației publice deschise.

Oradea, 26 februarie 2004.

C A I E T D E S A R C I N I

privind concesionarea suprafeței de 36 mp. teren pentru construirea a două garaje auto - str. Aluminei

1. OBIECTUL CONCESIONĂRII

 • 1.1. Se supune licitației publice deschise terenul in suprafață de 36 mp situat în Oradea , str. Aluminei nr. 72-74, identificat cu nr. cadastrale 3789 și 3790 Oradea .

1.2 Terenul situat în Oradea, precizat în planul de situație anexat, în suprafață de 36 mp. este promovat pentru construirea a două garaje auto.

 • 1.3. Terenul aparține municipiului Oradea.

2. DURATA CONCESIONĂRII

 • 2.1. Termenul pentru care se concesionează terenul identificat la pct. 1.1 este pentru 25 ani începând cu data de întâi a lunii următoare adjudecării terenului.

 • 2.2. Durata concesiunii poate fi prelungită cu acordul părților.

3 . ELEMENTE DE PREȚ

J

 • 3.1. Prețul de pornire la licitația pentru concesionarea terenului este de 96.000 lei/mp/an.

 • 3.2. Redevența adjudecată prin licitație va fi indexată trimestrial cu indicele prețurilor de consum inflaționist cumulat preluat din Buletinul Statistic având ca bază de calcul luna adjudecării terenului;

 • 3.3. TVA nu este inclusă în redevență și se calculează ca și cotă procentuală asupra redevenței stabilite trimestrial, conform prevederilor legale în vigoare la data facturării.

 • 3.4. Redevența se va achita trimestrial, în conformitate cu prevederile contractului de concesiune;

 • 3.5. Neplata în termen de 2 trimestre consecutive sau două trimestre considerate restante în cursul unui an calendaristic duce la rezilierea unilaterala a contractului de concesiune și încetarea concesiunii cu pierderea garanției prevăzute la pct. 5.2 și plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului de 50% din valoarea redevenței anuale indexate la zi;

 • 3.6. Pentru neplata la termen a redevenței se datorează majorări de întârziere stabilite prin contractul de concesiune.

4. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

J

 • 4.1. Investiția se va realiza în conformitate cu prevederile Planului Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local și Autorizației de construcție.

 • 4.2. Termenul de finalizare și luare în folosință a investiției este de un an de la data obținerii autorizației de construcție.

 • 4.3. Nefinalizarea investiției în termenul stabilit dă dreptul concedentului la rezilierea unilaterală a contractului de concesiune și pierderea garanției de bună execuție a contractului.

5. GARANȚII f

 • 5.1. Garanția de participare la licitație se va transfera în contul de garanții de bună execuție a contractului și se va restitui după luarea în folosință a investiției și înscrierea construcției în evidențele de Carte funciară, în cazul în care nu se vor aplica prevederile contractuale cu privire la pierderea garanției.

2. La încheierea contractului de concesiune , concesionarul (persoana care adjudecă terenul) va avea obligația constituirii unei garanții de bună plată, garanție ce se constituie în procent de 50%

din redevența datorată pentru primul an de concesionare . Modalitatea de constituire, utilizare sau restituire a garanției se stabilesc prin contractul de concesiune.

6. DREPTURILE PĂRȚILOR

J

Drepturile concesionarului

 • 6.1. Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct , pe riscul și pe răspunderea sa, terenul care face obiectul contractului de concesiune;

 • 6.2. Concesionarul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunului care face obiectul concesiunii , potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de concesiune.

Drepturile concedentului

 • 6.3. Concedentul are dreptul să inspecteze terenul concesionat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor și respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

 • 6.4. Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local;

 • 6.5.  Concedentul are dreptul să rezilieze unilateral contractul de concesiune pentru nerespectarea clauzelor referitoare la obligațiile concesionarului.

7. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

f                              f

Obligațiile concesionarului

 • 7.1. Concesionarul are obligația să semneze contractul de concesionare în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data adjudecării terenului;

 • 7.2. Concesionarul are obligația să depună documentația necesară obținerii Autorizației de construcție pentru garaj auto, în maxim 180 de zile calendaristice de la data semnării contractului de concesiune;

 • 7.3. Concesionarul se obligă, sub sancțiunea rezilierii contractului și pierderii garanției de bună execuție a contractului, la finalizarea investiției în termen de un an de la data obținerii Autorizației de construcție;

7.4 Concesionarul are obligația să folosească terenul numai pentru destinația aprobată prin P.U.D., respectiv construire garaj auto.

 • 7.5. Concesionarul își asumă riscul pentru existența unor eventuale rețele de utilități care ar subtraversa terenul și are obligația obținerii tuturor avizele și acordurile necesare pentru realizarea construcției ;

 • 7.6. Concesionarul nu poate subconcesiona terenul ce face obiectul concesiunii;

 • 7.7. Concesionarul este obligat să plătească redevența stabilită prin contract la termenele stabilite;

 • 7.8. La încetarea contractului de concesiune în condițiile stabilite prin contract, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini;

 • 7.9. La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majoră și cazul;

 • 7.10. Concesionarul își asumă în totalitate responsabilitățile de mediu pe toată durata concesiunii.

 • 7.11. În cazul în care concesionarul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității va notifica de îndată acest fapt concedentului.

Obligațiile concedentului

 • 7.12. Concedentul are obligația să pună la dispoziția concesionarului terenul liber de orice sarcini;

 • 7.13. Concedentul are obligația să întocmească și să semneze contractul de concesionare în maxim 30 (treizeci ) zile calendaristice de la data adjudecării terenului;

 • 7.14. Concedentul are obligația să predea terenul către concesionar ( pe bază de proces verbal de primire - predare) în maxim 5 (cinci) zile de la data semnării contractului de concesionare;

 • 7.15. Concedentul are obligația să elibereze Autorizația de construcție pentru realizarea investiției în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data depunerii actelor legale necesare de către concesionar.

 • 7.16. Concedentul are obligația să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune;

 • 7.17. Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

 • 7.18. Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingerea drepturilor concesionarului.

8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

 • 8.1. Contractul de concesiune încetează în următoarele situații:

 • a) La expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • b) În cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului;

 • c) În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere , cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 • d) Neplata timp de două trimestre consecutive a redevenței sau două trimestre considerate restante în cursul anului calendaristic, dă dreptul concedentului la rezilierea unilaterală a contractului de concesiune cu pierderea garanției definitive și plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului de 50% din valoarea redevenței anuale indexate la zi;

 • e) La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • f) Neplata garanției stabilită prin contractul de concesiune, dă dreptul concedentului la rezilierea unilaterală a contractului de concesiune;

 • g) În cazul în care investiția nu a fost finalizată în termenul și condițiile stabilite, concedentul poate rezilia unilateral a contractului de concesiune. În această situație se consideră bunuri de retur: terenul și investiția, indiferent de stadiul de realizare.

 • h) În cazul în care interesul național sau local o impune, prin răscumpărarea concesiunii, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesiunea, la propunerea concedentului; În acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. În această situație de încetare a concesiunii nu se percep daune.

 • 8.2. La încetarea ,din orice cauză , a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

 • a) bunuri de retur: terenul și investiția realizată;

 • b) bunuri de preluare: nu se prevăd;

 • c) bunuri proprii: nu se prevăd.

9. CONTROLUL

 • 9.1. Conform art. 36 din Legea nr 219/1998, dreptul de control asupra concesiunilor de interes local revine concedentului și organelor financiare.

10. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

J

 • 10.1. Litigiile de orice fel care decurg din executarea contractului de concesiune se vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești de drept comun.

11. DISPOZITII FINALE

 • 11.1. În caz de renunțare, după adjudecarea concesiunii, concesionarul pierde garanția de participare la licitație.

 • 11.2. Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de concesiune.

Oradea, 26 februarie 2004