Hotărârea nr. 128/2004

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu numerele cadastrale 4928, 5152 si 5153 Oradea in suprafata totala de 7.417 mp. situat in Oradea str. Fabricilor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpurilor de proprietate cu numerele cadastrale 4928, 5152 și 5153 Oradea în suprafață totală de 7.417 mp. situat în Oradea str. Fabricilor

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4079 din 18.02.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpurilor de proprietate cu numerele cadastrale 4928, 5152 și 5153 Oradea în suprafață totală de 7.417 mp.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14/29.01.2004 s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu - Lotizare-str. Faricilor, Oradea, cu propunerile de organizarea urbanistică a zonei și reglementările specifice.

Nr. cadastrale 4928, 5152 și 5153 s-au constituit din terenul identificat cu nr. topo 5157/45 înscris în C.F. 77803 Oradea, teren aflat în proprietatea Municipiului Oradea și nr. topo 5136/7 - neînscris în circuitul civil, identificat conform Adeverinței O.J.C.G.C. nr. 1485 / 17.02.2004.

Ținând cont de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

În temeiul art. 38 alin.(2) lit. „f”, art. 46 alin.(2), art. 121 și 123 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară a terenului cu nr. topografic 5136/7 în suprafață de 108.859 mp identificat cu Adeverința OJCGC Bihor nr.1485/2004, reprezentând teren intravilan aflat în proprietatea Municipiului Oradea.

Art.2. Se aprobă constituirea nr. cadastral 4928, 5152 și 5153 Oradea astfel:

Nr. cadastrale nou create

Suprafața nr. cadastrale nou create

Nr. topo din care se constituie nr. cadastrale

Nr. CF/Adeverința

O.J.C.G.C. în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF/ registrul parcelar - mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și se constituie nr. cadastral -mp-

4928

2.307

5136/7

Adeverința nr. 1485/ 2004

108.859

2.307

5152

3.034

5157/45

77803 Oradea

35.828

1.511

5136/7

Adeverința nr. 1485/ 2004

108.859

1.523

5153

2.076

5157/45

77803 Oradea

35.828

332

5136/7

Adeverința nr. 1485/ 2004

108.859

1.744

Art.3. Se aproba Planul de amplasare și delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastrale 4928, 5152, 5153Oradea:

Număr cadastrale al bunului imobil

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

4928

2307

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

5152

3034

5153

2076

Art.4.Se aprobă trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a terenului identificat cu numărul cadastral 4928 în suprafață de 2.307 mp, reprezentând „drum public”.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • -  Serviciul Patrimoniu

  • -  Judecătoria Oradea

  • -   Serviciul Juridic

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr.128.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin