Hotărârea nr. 126/2004

Privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numãr cadastral 3738 Oradea, trecerea suprafetei de 1428 mp in proprietatea privata a Municipiului Oradea precum si darea in folosinta gratuita a suprafetei de 1428 mp

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Â R E

Privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu număr cadastral 3738 Oradea, trecerea suprafeței de 1428 mp în proprietatea privată a Municipiului Oradea precum și darea în folosință gratuită a suprafeței de 1428 mp teren situat în Oradea, str. Cazaban, în favoarea Episcopiei Române Unite cu Roma / Greco - Catolică Oradea.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3836 din16.02.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu numâr cadastral 3738 Oradea, trecerea suprafeței de 1428 mp în proprietatea privată a Municipiului Oradea precum și darea în folosință gratuită a suprafeței de 1428 mp teren situat în Oradea, str. Cazaban, în favoarea Episcopiei Române Unite cu Roma / Greco - Catolică Oradea,

Nr. cadastral s-a constituit pentru realizarea construcțiilor propuse prin P.U.D. - Amplasare centru social și capelă 100 locuri str. Cazaban, nr. cadastral 3738Oradea - aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.21/29.01.2004,

Se solicită Consiliului Local atribuirea suprafeței de 1.428 mp teren cu nr. cadastral 3738 Oradea, în condițiile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/25.01.1996,

Suprafața de 1428 mp provine din nr topo. 1631/83, înscris în C.F.2298 Sîntandrei, aflat în proprietatea Municipiului Oradea.

Tinând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publicâ și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit.f), art.46 alin.(2), art. 121 și 122 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăste:

Art.1. Se aprobâ constituirea numărului cadastral 3738 Oradea :

Nr. topo. din care se Constituie nr. cadstral

Nr.C.F. în care este înscris nr. topo.

Suprafata de teren înscrisă în C.F.

-mp.

Suprafata ce se dezlipeste din nr. topo. și se constituie nr.cadstral -mp-

1631/83

2298 Santandrei

62877

1428

Art.2.Se aprobâ Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastral 3738

Oradea:

Nr.cadastral al corpului de proprietate

Suprafata -mp-

Proprietar

Observatii

3738

1428

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.3. Se aprobă trecerea terenului cu nr. cadastral 3738 Oradea în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Art.4. Se aprobă darea în folosință gratuită a suprafeței de 1428 mp teren ocupat de construcții cu nr. cadastral 3738 Oradea, în favoarea Episcopiei Române Unite cu Roma / Greco - Catolică Oradea.

Art.5. Durata dării în folosință gratuită este de 49 de ani începând cu data de 01.03.2004.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotârâri se încredinteazâ Administratia Patrimoniului Imobiliar.

Art.7. Prezenta hotârâre se comunicâ cu :

  • -   Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • -  Direcția Administrare Patrimoniu

  • -  Serviciul Patrimoniu

  • -   Serviciul Juridic

  • -  Judecâtoria Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Florian Dacin


Oradea, 26 februarie 2004

Nr.126.