Hotărârea nr. 125/2004

privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numãr cadastral 4437 Oradea si trecerea suprafetei de 331 mp in proprietatea publica a Municipiului Oradea cu destinatia de ”drum de acces”.

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu număr cadastral 4437 Oradea si trecerea suprafeței de 331 mp în proprietatea publică a Municipiului Oradea cu destinația de ”drum de acces”.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3740 din 13.02.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu număr cadastral 4437 si trecerea în proprietatea publică a suprafetei de 331 mp. cu destinația de drum de acces,

Nr. cadastral s-a constituit pentru realizarea accesului din str. Al. Hasaș, la locuințele din zonă,

Suprafața de 331 mp provine din nr topo.484/281, înscris în C.F.9898 Seleus, aflat în proprietatea Municipiului Oradea,

Tinând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 (2) lit.f), art.46 (2), art. 121 si 122 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăste:

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral 4437 Oradea astfel:

Nr.topo.din care se constituie nr.cadstral

Nr.C.F. în care este înscris nr.topo.

Suprafata de teren înscrisă în C.F.

-mp.

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie nr.cadstral -mp-

Suprafata ce rămâne înscrisă în nr.topo.

-mp-

484/281

9898 Seleus

24526

331

24195

Art.2.Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastral 4437 Oradea:

Nr.cadastral al corpului de proprietate

Suprafata -mp-

Proprietar

Observatii

4437

331

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.3 Se aprobă trecerea terenului cu nr. cadastral 4437 în suprafață de 331 mp, în proprietatea publică a Municipiului Oradea reprezentând ”drum de acces”.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Administratia Patrimoniului Imobiliar .

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • -  Serviciul Patrimoniu

  • -  Serviciul Juridic

  • -  Judecătoria Oradea.

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr.125.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin