Hotărârea nr. 124/2004

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 5036 Oradea in suprafata de 223 mp., situat in Oradea str. Muntele Gaina si trecerea terenului cu nr. cadastral 5036 in proprietatea privata a Municipiu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu numărul cadastral 5036 Oradea în suprafață de 223 mp., situat în Oradea str. Muntele Găina și trecerea terenului cu nr. cadastral 5036 în proprietatea privată a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3698 din 13.02.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu numărul cadastral 5036 Oradea în suprafață de 223 mp și și trecerea terenului cu nr. cadastral 5036 în proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în Oradea str. Muntele Găina,

În conformitate cu CF nr. 10170 Seleuș, terenul cu nr. topo 858/11 este proprietatea Municipiului Oradea,

În baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit. "f", art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral

5036 Oradea astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și se constituie nr. cadastral -mp-

Supraf. ce rămâne înscrisă în nr. topo -mp-

858/11

10170 Seleuș

8.727

223

8.504

Art.2. Se aprobă Planul de amplasare și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 5036 Oradea.

Număr cadastral al bunului imobil

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

9

5036

223

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 5036 Oradea, situat în Oradea, str. Muntele Găina.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • -  Serviciul Patrimoniu

  • -  Serviciul Juridic

  • - Judecătoria Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr.124.                                                        SECRETAR

Florian Dacin

D:\CONSILIU\HOTARARI\proiecte\PROIECTE\26 februarie 2004\h124_04.doc