Hotărârea nr. 123/2004

Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu numerele cadastrale 3791, 3792, 3793, 3794 si 3797 Oradea in suprafata de 36.152 mp. situat in Oradea str. Cazaban.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpurilor de proprietate cu numerele cadastrale 3791, 3792, 3793, 3794 și 3797 Oradea în suprafață de 36.152 mp. situat în Oradea str. Cazaban.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3554 din 12.02.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpurilor de proprietate cu numerele cadastrale 3791,3792, 3793, 3794 și 3797 Oradea în suprafață totală de 36.152 mp. situat în Oradea, str. Cazaban.

În conformitate cu CF nr. 9.625 și 2298 Sântandrei, terenul cu nr. topo 1631/63, 1631/64, 1631/65, 1632/9 și 1631/83 din care s-au constituit nr. cadastrale menționate, este proprietatea Statului Român.

Ținând cont de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

În temeiul art. 38 alin.(2) lit. „f” , art. 46 alin.(2), art. 121 și 123 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral 3791 Oradea astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastrale

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și se constituie nr. cadastrale -mp-

Supraf. ce rămâne înscrisă în nr. topo -mp-

1632/9

9.625 Sântandrei

5.970

5.670

300

1631/63

4.966

4.042

924

1631/64

16.079

200

15.879

Total

27.015

9.912

17.103

Art. 2. Se aprobă constituirea nr. cadastral 3792 Oradea astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastrale

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și se constituie nr. cadastrale -mp-

Supraf. ce rămâne înscrisă în nr. topo -mp-

1632/9

9.625 Sântandrei

300

300

-

1631/63

924

924

-

1631/64

15.879

8.737

7.142

Total

17.103

9.961

7.142

Art. 3. Se aprobă constituirea nr. cadastral 3793 Oradea astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastrale

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și se constituie nr. cadastrale -mp-

Supraf. ce rămâne înscrisă în nr. topo -mp-

1631/64

9.625 Sântandrei

7.142

7.142

-

1631/65

8.847

1.746

7.101

1631/83

2298 Sântandrei

62.877

290

62.587

Total

78.866

9.178

69.688

Art. 4. Se aprobă constituirea nr. cadastral 3794 Oradea astfel:

Nr. topo din care

Nr. CF în care

Suprafața de

Suprafața ce se dezlipește

Supraf. ce

se constituie nr.

este înscris nr.

teren

din nr. topo și se

rămâne

cadastrale

topo

înscrisă în

constituie nr. cadastrale

înscrisă în nr.

CF

-mp-

topo

- mp-

-mp-

1632/65

9.625

Sântandrei

7.101

6.524

577

Art. 5. Se aprobă constituirea nr. cadastral 3797 Oradea astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastrale

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și se constituie nr. cadastrale -mp-

Supraf. ce rămâne înscrisă în nr. topo -mp-

1632/65

9.625 Sântandrei

577

577

-

Art. 6. Se aprobă Planul de amplasare și delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastrale 3791, 3792 3793, 3794 și 3797 Oradea.______________________________________________________________________

Număr cadastrale al bunului imobil

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

3791

9.912

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

3792

9.961

3793

9.178

3794

6.524

3797

577

Art. 7. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 35.575 mp. teren identificat cu numerele cadastrale 3791, 3792, 3793, 3794 Oradea reprezentând “Teren și construcții aferente Ștrandului loșia” .

Art. 8. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a imobilului cu numărul cadastral 3797 Oradea în suprafață de 577 mp reprezentând“Teren și construcții “

Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar,

  • -  Serviciul Patrimoniu,

  • -  Judecătoria Oradea,

  • -   Serviciul Juridic din cadrul Administrației Patrimoniului Imobiliar,

  • -  Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr.123.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin