Hotărârea nr. 122/2004

Privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. topo 1631/63, 1631/64, 1631/65 si 1632/9 inscrise in C.F. 9.625 Santandrei si nr.topo 1631/83 inscris in CF nr. 2298 Santandrei.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. topo 1631/63, 1631/64, 1631/65 și 1632/9 înscrise în C.F. 9.625 Sântandrei și nr.topo 1631/83 înscris în CF nr. 2298 Sântandrei.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3552 din 12.02.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea trecerii în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. topo 1631/63, 1631/64, 1631/65 și 1632/9 înscrise în C.F. 9.625 Sântandrei și nr.topo 1631/83 înscris în CF nr. 2298 Sântandrei,

În conformitate cu C.F. 9.625 și 2298 Sântandrei, terenul cu nr. topo 1631/63, 1631/64, 1631/65,1632/9 și 1631/83 este afat în proprietatea Statului Român,

Ținând cont de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit. „f” și art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art. 1. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a suprafeței de 35.862 teren identificat cu nr. topo 1631/63, 1631/64, 1631/65 și 1632/9 înscrise în C.F. 9.625 Sântandrei și a suprafeței de 62.877 mp teren identificat cu nr. topo 1631/83 înscris în C.F. 22.298 Sântandrei.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • -  Serviciul Patrimoniu

  • -  Judecătoria Oradea

  • -   Serviciul Juridic din cadrul Administrației Patrimoniului Imobiliar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.122.                                                         SECRETAR

Florian Dacin