Hotărârea nr. 121/2004

Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 3551 Oradea in suprafata de 656 mp. situat in Oradea str. Clujului nr.18-20 si aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea a terenu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu numărul cadastral 3551 Oradea în suprafață de 656 mp. situat în Oradea str. Clujului nr.18-20 și aprobarea trecerii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 3551 Oradea.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3548 din 12.02.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu numărul cadastral 3551 Oradea în suprafață de 656 mp. situat în Oradea, str. Clujului și trecerea terenului cu nr. cadastral 3551 în proprietatea privată a municipiului Oradea,

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 411/2002 s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu -“Biserică creștină Baptistă- Str Clujului nr. 18-20” care se va realiza pe terenul sus menționat,

Ținând cont de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit. „f” și art. 46 alin.(2), art. 121 și 123 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 3477/1 și 3478/3 înscrise în CF 13 440 Oradea și nr. topo 3477/2 și 3478/4 înscrise în C.F. 13 274 Oradea.

Art.2. Se aprobă constituirea nr. cadastral 3551 Oradea astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și se constituie nr. cadastral -mp-

Supraf. ce rămâne înscrisă în nr. topo -mp-

3477/1

13 440 Oradea

262

262

-

3477/2

13 274 Oradea

394

394

-

Total suprafață

656

656

Art.3. Se aprobă Planul de amplasare și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 3551 Oradea.

Număr cadastral al bunului imobil

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

3551

656

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar,

  • -  Serviciul Patrimoniu,

  • -  Judecătoria Oradea,

  • -  Biserica Creștină Baptistă nr. 6 - “Elim”

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan


    Oradea, 26 februarie 2004

    Nr.121.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin