Hotărârea nr. 120/2004

privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numãr cadastral 1168/1 si 1168/2 Oradea, situate in Oradea, str. Tudor Vladimirescu.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu număr cadastral 1168/1 și 1168/2 Oradea, situate în Oradea, str. Tudor Vladimirescu.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3549 din 12.02.2004 prin care

Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu număr cadastral 1168/1 și 1168/2 Oradea, situate în Oradea, str. Tudor Vladimirescu,

Conform CF 3174 Oradea, proprietar asupra terenului identificat cu nr topo.4768/89 din care s-au constituit nr. cadastrale 1168/1 și 1168/2, este Statului Român,

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit.f), art.46 alin. (2), art. 121 și 123 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastrale 1168/1 și 1168/2 Oradea astfel:

Nr. cadastral

constituit

Nr.topo.din care constituie nr.cadstral

Nr.C.F. în care este înscris nr.topo.

Suprafata de teren înscrisă în C.F.-mp.

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie nr.cadstral

-mp

Suprafata ce rămâne înscrisă în nr.topo. -mp-

1168/1

4768/89

3174 Oradea

11.357

10869

54

1168/2

434

Art.2.Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastrale 1168/1 si 1168/2 Oradea:

Nr.cadastral al corpului de proprietate

Suprafata -mp-

Proprietar

Observatii

1168/1

10.869

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

1168/2

434

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului cu nr. cadastral 1168/1 în suprafata de 10.869 mp.

Art.4. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului cu nr. cadastral 1168/2 în suprafata de 434 mp.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar .

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • -  Serviciul Patrimoniu

  • -  Judecătoria Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Nr.120.

Florian Dacin