Hotărârea nr. 12/2004

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire cladire birouri si amenajare parcare cu schimb de teren str. Vasile Conta - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire clădire birouri si amenajare parcare cu schimb de teren str. Vasile Conta - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 52193 din data de 19.01.2004, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire clădire birouri si amenajare parcare cu schimb de teren str. Vasile Conta - Oradea,

Terenul destinat amplasarii cladirii in suprafata de 480,0 mp este proprietatea beneficiarului conform CFN nr. 1595, nr. cadastral 1570/4 si 1571/2.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 401/2003,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. c), k) și r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire cladire birouri si amenajare parcare cu schimb de teren str. Vasile Conta - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate:

  • -  Cladirea birouri in regim de inaltime S+P+1 se va retrage la 6,0m de cladirea parter cea mai apropiata

  • -  Aliniamentul propus: 10,0 m din axul strazii V. Conta

  • -  POT propus = 45,8%.

  • -  Suprafata de teren solicitata la schimb S = 185,60mp;

  • -  Se propune cedarea suprafetei de 185,60mp din proprietatea beneficiarului situat spre blocul dinspre strada Doina in scopul realizarii unei platforme de parcare pentru locatari si la schimb se solicita terenul situat spre str. V. Conta , in scopul realizarii parcajelor necesare pentru viitoarea constructie.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice

CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.12.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin