Hotărârea nr. 119/2004

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 3847 Oradea in suprafata de 23 mp. si concesionarea directa a terenului cu nr. cadastral 3847 situat in Oradea Calea Aradului nr. 129 in favoarea S.C. M

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu numărul cadastral 3847 Oradea în suprafață de 23 mp. și concesionarea directă a terenului cu nr. cadastral 3847 situat în Oradea Calea Aradului nr. 129 în favoarea S.C. Maia-Duc S.A.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3219 din 09.02.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu numărul cadastral 3847 Oradea în suprafață de 23 mp. și concesionarea directă a suprafeței de 23 mp. în favoarea S.C. Maia-Duc S.A.,

Nr. cadastral 3847 Oradea s-a constituit din nr. topo 1583/13 înscris în CF 2611 Sîntandrei aflat în proprietatea Statului Român,

În baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În conformitate cu alin. 16 din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50 /1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit.„f”, „g”, „h” , 46 alin.(2) art. 121 și art.123 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se aprobă introducerea în circuitul civil a terenului înscris în C.F. 2611 Sîntandrei cu nr. topo 1583/13 în suprafață de 621 mp. și trecerea acestuia în proprietatea privată a Municipiului Oradea, cu destinația de teren intravilan.

Art.2. Se apro

bă constituirea nr. cadastral 3847 Oradea astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și se constituie nr. cadastral

-mp-

Supraf. ce rămâne înscrisă în nr. topo

-mp-

1583/13

2611 Sîntandrei

621

23

598

Art.3. Se aprobă Planul de amplasare și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 3847 Oradea.

Număr cadastral al bunului imobil

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

3847

23

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.4. Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de 23 mp. teren identificat cu nr. cadastral 3847 Oradea, situat în Oradea Calea Aradului nr. 129, în favoarea S.C. MAIA-DUC S.A., pentru realizarea extinderii spațiului comercial.

Art.5. Se aprobă durata concesionării pe 25 ani începînd cu data 01.03.2004, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților.

Art.6. Se aprobăredevența de 130.000 lei/mp /an + TVA care se va achita începând cu 01.03.2004. Redevența se va indexa trimestrial cu indicele prețurilor de consum inflaționist cumulat preluat din Buletinul Statistic având ca bază de calcul luna februarie 2004.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • -   Serviciul Patrimoniu

  • -  Judecătoria Oradea

  • -  S.C. MAIA-DUC S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr.119.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin