Hotărârea nr. 116/2004

Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 949 Oradea in suprafata de 6.636 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu numărul cadastral 949 Oradea în suprafață de 6.636 mp. situat în Oradea Zona CET I -Parcul Industrial

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3742 din 13.02.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu numărul cadastral 949 Oradea în suprafață de 6.636 mp. situat în Oradea Zona CET I - Parcul Industrial,

Numărul cadastral 949 Oradea s-a constituit din terenul identificat cu nr. topo 4125/3 și 4141/11 înscrise în C.F. 1 Episcopia Bihor teren aflat în proprietatea Statului Român,

Ținând cont de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, În temeiul art. 38(2) lit. „f” ,art. 46(2), art. 121 și 123 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral 949 Oradea astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastrale

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și se constituie nr. cadastrale

-mp-

Supraf. ce rămâne înscrisă în nr. topo -mp-

4125/3

1 Episcopia Bihor

17.049

5.656

11.393

4141/11

11.735

980

10.755

Total

28.784

6.636

22.148

Art.2. Se aprobă Planul de amplasare și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 949 Oradea.

Număr cadastrale al bunului imobil

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

949

6.636

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a suprafeței de 6.636 mp. teren identificat cu numărul cadastral 949 Oradea reprezentând “Teren intravilan” .

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • -  Serviciul Patrimoniu

  • -  Judecătoria Oradea

  • -   Serviciul Juridic din cadrul Administrației Patrimoniului Imobiliar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr.116.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin