Hotărârea nr. 11/2004

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire spatiu comercial si birouri str. Mestesugarilor, nr. cadastral 3740 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire spatiu comercial si birouri str. Meșteșugarilor, nr. cadastral 3740 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 521911 din data de 19.01.2004, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire spatiu comercial si birouri str. Meșteșugarilor, nr. cadastral 3740 - Oradea,

Terenul necesar realizarii investitiei in suprafata de S = 1268,0mp, identificat cu nr. cadastral 3740 inscris in CFN nr.1672 se afla in proprietatea municipiului Oradea,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 401/2003,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. c), k) și r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire spatiu comercial si birouri str. Mestesugarilor, nr. cadastral 3740 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate:

  • -  terenul necesar realizarii investitiei S = 1268,0mp;

  • -  regimul de inaltime propus pentru spatiul comercial S+P si pentru corpul de birouri S+P+M;

  • -  retragere minima a cladirii fata de limita proprietatii spre strada de 3,0m, retragerea minima de la limita copertinelor spatiilor comerciale vecine de 6,0m;

  • -  POT maxim = 49,8% si CUT maxim = 1,06.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004 Nr.11.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin