Hotărârea nr. 102/2004

Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 934 Oradea in suprafata de 4.999 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu numărul cadastral 934 Oradea în suprafață de 4.999 mp. situat în Oradea Zona CET I - Parcul Industrial

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3757 din 13.02.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu numărul cadastral 934 Oradea în suprafață de 4.999 mp. situat în Oradea Zona CET I - Parcul Industrial,

Numărul cadastral 934 Oradea s-a constituit din terenul identificat cu nr. topo 4071, 4072,

4076/3 și 4103/4 înscrise în C.F. 1 Episcopia Bihor teren aflat în proprietatea Statului Român, Ținând cont de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, În temeiul art. 38 alin.(2) lit. „f”, art.46 alin.(2), art. 121 și 123 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral 934 Oradea astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastrale

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și se constituie nr. cadastrale

-mp-

Supraf. ce rămâne înscrisă în nr. topo -mp-

4071

1 Episcopia Bihor

416

200

216

4072

1.611

1.361

250

4076/3

24.467

2.812

21.655

4103/4

626

626

-

Total

27.120

4.999

22.121

Art.2. Se aprobă Planul de amplasare și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 934 Oradea.

Număr cadastrale al bunului imobil

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

934

4.999

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a suprafeței de 4.999 mp. teren identificat cu numărul cadastral 934 Oradea reprezentând “Teren intravilan ” .

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • -  Serviciul Patrimoniu

  • -  Judecătoria Oradea

  • -   Serviciul Juridic din cadrul Administrației Patrimoniului Imobiliar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr.102.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin