Hotărârea nr. 100/2004

Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 932 Oradea in suprafata de 5.002 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu numărul cadastral 932 Oradea în suprafață de 5.002 mp. situat în Oradea Zona CET I - Parcul Industrial

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3754 din 13.02.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu numărul cadastral 932 Oradea în suprafață de 5.002 mp. situat în Oradea Zona CET I - Parcul Industrial,

Numărul cadastral 932 Oradea s-a constituit din terenul identificat cu nr. topo 4070/2, 4071 și 4072 înscrise în C.F. 1 Episcopia Bihor, teren aflat în proprietatea Statului Român,

Ținând cont de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, În temeiul art. 38 alin(2) lit. „f” ,art. 46 alin.(2) , art. 121 și 123 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral 932 Oradea astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastrale

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și se constituie nr. cadastrale

-mp-

Supraf. ce rămâne înscrisă în nr. topo -mp-

4070/2

1 Episcopia Bihor

59.169

2.350

56.819

4071

816

200

616

4072

7.292

2.452

4.840

Total

67.277

5.002

62.275

Art.2. Se aprobă Planul de amplasare și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 932 Oradea.

Număr cadastrale al bunului imobil

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

932

5.002

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a suprafeței de 5.002 mp. teren identificat cu numărul cadastral 932 Oradea reprezentând “Teren intravilan ” .

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar

 • -  Serviciul Patrimoniu

 • -  Judecătoria Oradea

 • -   Serviciul Juridic din cadrul Administrației Patrimoniului Imobiliar.

  Oradea, 26 februarie 2004

  Nr.100.


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Bârsan Ioan


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Florian Dacin