Hotărârea nr. 1/2004

privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 17 decembrie 2003

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea procesului - verbal al ședinței Consiliului local al municipiului Oradea din data de 17 decembrie 2003 .

Având în vedere prevederile art.43 alin.4 și alin.6 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, referitoare la prezentarea de către secretar a procesului - verbal al ședinței anterioare și supunerii acestuia aprobării consiliului local,

în baza art. 46 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Articol unic: Se aprobă procesul-verbal al ședinței Consiliului local al municipiului Oradea din data de 17 decembrie 2003.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004.

Nr.1.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Florian Dacin