Hotărârea nr. 99/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea implementarii Proiectului „Ambasadorii Iasului” in perioada aprilie-septembrie 2021

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementarii Proiectului „Ambasadorii Iasului” in perioada aprilie-septembrie 2021

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 07.04.2021;

Avand in vedere Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 37141/01.04.2021 initiat de

Primarul Municipiului Iasi;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 77/05.04.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 57/05.04.2021 întocmit de Comisia

Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 9/05.04.2021 întocmit de Comisia pentru

Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 36605/01.04.2021 intocmit de Biroul Relatii cu

Societatea Civila;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 37016/01.04.2021 întocmite de Directia

Generala Economica si Finante Publice Locale;

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 36645/01.04.2021 intocmit de Biroul Relatii cu Societatea Civila;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr.

57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă implementarea Proiectului „Ambasadorii lașului”, în perioada aprilie-septembrie 2021.

Art.2 Cheltuielile pentru organizarea și implementarea proiectului vor fi alocate cu respectarea normelor legale incidente din bugetul local în sumă de 20.000 lei, din capitolul bugetar 54.50.00 - Alte servicii publice generale, 20.01.30: pozitia „Sarbatori și alte evenimente publice desfășurate în Municipiul Iași” .

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Instituția Prefectului Județului lași; Primarul Municipiului lași, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Direcția Juridică.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Direcția Juridică.

Art.5 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de lnformații pentru Cetățeni.

PRESEDINTE DE SEDINTA,               Contrasemneaza pentru legalitate,

Consilier local,                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Andrieș Marius Alin

Nr. 99 din 7 aprilie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0